1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe / 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (9)

1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe / 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (9)

PLANOWANY data naboru wniosków od 21.12.2017 do 16.01.2018 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór nr POWR. 01.01.01-IP.24-14-001/17 w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy,Działanie 1.1Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – proje..

PLANOWANY data naboru wniosków od 21.12.2017 do 16.01.2018

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór nr POWR. 01.01.01-IP.24-14-001/17 w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy,Działanie 1.1Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu I/II kwartał 2018 r.

Miejsce składania wniosków

W formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (SOWA)

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego SOWA dostępnego poprzez stronę internetową IOK http://wupwarszawa.praca.gov.pl oraz https://www.sowa.efs.gov.pl Logowanie do systemu SOWA w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w okresie naboru wniosków.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się wyłącznie:

  • powiaty
  • powiatowe urzędy pracy z terenu województwa mazowieckiego
  • Gmina Miasto Siedlce
  • Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach,
  • Gmina Miasto Płock
  • Miejski Urząd Pracy w Płocku
  • Miasto Stołeczne Warszawa – Urząd Pracy m.st Warszawy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach projektów mogą być realizowane instrumenty i usługi rynku pracy wynikające z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z wyłączeniem robót publicznych odnoszące się do typów operacji wskazanych w opisie Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Osi I Osoby młode na rynku pracy.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały wskazane w Regulaminie naboru (PDF 586 KB).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Nie dotyczy

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

188 343 137,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 586 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 503 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 586 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Nie dotyczy