1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe / 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (5)

1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe / 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (5)

PLANOWANY data naboru wniosków od 09.01.2017 do 20.01.2017 Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów na 2016/2017 rok ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowe..

PLANOWANY data naboru wniosków od 09.01.2017 do 20.01.2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów na 2016/2017 rok ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Marzec 2017

Miejsce składania wniosków

Wnioski można składać osobiście w siedzibie Instytucji Pośredniczącej – w Kancelarii Ogólnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk, tel. (58) 32 61 800, pokój nr 212, II piętro lub nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską.

W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do Kancelarii Ogólnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu składany jest:
– w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) i w formie papierowej lub
– w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) podpisanego elektronicznie poprzez Profil zaufany ePUAP lub Podpis kwalifikowany (Certyfikat kwalifikowany) lub
– w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) i w formie dokumentu elektronicznego: przez elektroniczną skrzynkę podawczą właściwej instytucji albo w inny równoważny sposób pozwalający na potwierdzenie tożsamości osoby składającej/osób składających wniosek.
Przygotowany w formie papierowej wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w 1 egzemplarzu. Przed złożeniem do IP wersji papierowej wniosku należy porównać sumy kontrolne na wydruku i w wersji elektronicznej. Sumy kontrolne muszą być ze sobą zgodne.Wnioskodawca składa wniosek opatrzony pieczęciami (pieczęć Powiatowego Urzędu Pracy oraz pieczęć imienna), podpisany przez osobę upoważnioną do podejmowania decyzji w imieniu Wnioskodawcy na podstawie stosownego upoważnienia, wskazaną w punkcie 2.7 wniosku.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioski składać mogą wyłącznie powiatowe urzędy pracy z terenu województwa pomorskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach projektów mogą być realizowane instrumenty i usługi rynku pracy wynikające z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z wyłączeniem robót publicznych odnoszące się do typów operacji wskazanych w opisie Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Osi I Osoby młode na rynku pracy.

Kryteria wyboru projektów

Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów wyboru wniosków o dofinansowanie są zawarte w rozdziale VI „Kryteria ogólne i szczegółowe wyboru projektów” w ogłoszeniu naboru.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Brak

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

98 506 396,80

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Pobierz

Wzór wniosku o dofinansowanie

Pobierz

Wzór umowy o dofinansowanie

Pobierz

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Nie dotyczy

Pytania i odpowiedzi

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk tel.(058) 32-61-846, 32-61-815, 32-64-878, 32-61-809.

Linki

wup.gdansk.pl/fundusze_europejskie