1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe / 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (9)

1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe / 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (9)

PLANOWANY data naboru wniosków od 09.01.2017 do 20.01.2017 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ogłasza nabór projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy z obszaru województwa warmińsko-mazurskiego realizowanych w ramach Poddziałania 1.1.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. ..

PLANOWANY data naboru wniosków od 09.01.2017 do 20.01.2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ogłasza nabór projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy z obszaru województwa warmińsko-mazurskiego realizowanych w ramach Poddziałania 1.1.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

I kwartał 2017

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

ul. Głowackiego 28

10-448 Olsztyn

Pokój nr 116

w poniedziałki w godzinach: 8.00-16.00

od wtorku do piątku w godzinach: 7.30-15.30

Sposób składania wniosków

Wniosek składany jest obligatoryjnie w dwóch formach:

  • w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA;
  • w formie papierowej.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioski o dofinansowanie mogą składać wyłącznie powiatowe urzędy pracy z województwa warmińsko-mazurskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach projektów mogą być realizowane instrumenty i usługi rynku pracy wynikające z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z wyłączeniem robót publicznych oraz wyposażenia/doposażenia stanowisk pracy, odnoszące się do typów operacji wskazanych w opisie Działania 1.1 Osi I Osoby młode na rynku pracy.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów opisane zostały w rozdziale VI ogłoszenia o naborze

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

48 007 734,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Ogłoszenie o naborze

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik nr 8 do ogłoszenia o naborze

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie stanowi załącznik nr 7 do ogłoszenia o naborze

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Dla projektów pozakonkursowych nie przewidziano środków odwoławczych.

Pytania i odpowiedzi

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Olsztynie, ul. Głowackiego 28, 10-448 Olsztyn, Zespół ds. Informacji i Promocji, tel. 089 522 79 55, 089 522 79 65; e-mail: d.kalski@up.gov.pl

Linki

Serwis Instytucji Pośredniczącej PO WER – WUP w Olsztynie