1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe / 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (14)

1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe / 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (14)

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.01.2017 do 13.02.2017 Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacj..

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.01.2017 do 13.02.2017

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Numer naboru: POWR.01.01.02-IP.10-02-001/17

Nabór wniosków ogłoszony przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

kwiecień 2017

Miejsce składania wniosków

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy – Filia we Wrocławiu
al. Armii Krajowej 54
50-541 Wrocław

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP składany jest w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wyłącznie powiatowe urzędy pracy z terenu województwa dolnośląskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach projektów mogą być realizowane instrumenty i usługi rynku pracy wynikające z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z wyłączeniem robót publicznych, odnoszące się do typów operacji wskazanych w opisie Działania 1.1 Osi I Osoby młode na rynku pracy.

Kryteria wyboru projektów

Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów wyboru wniosków o dofinansowanie są zawarte w rozdziale VI pkt. 6.1. Kryteria szczegółowe dla projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w ogłoszeniu naboru.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

86 014 989 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Ogłoszenie o naborze

Załączniki do ogłoszenia o naborze

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do ogłoszenia – pobierz załączniki

Wzór umowy o dofinansowanie

Stanowi załącznik do ogłoszenia – pobierz załączniki

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Dla projektów pozakonkursowych nie przewidziano środków odwoławczych.

Pytania i odpowiedzi

Dodatkowe informacje dotyczące wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu można uzyskać w:
Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy – Filia we Wrocławiu
al. Armii Krajowej 54
50-541 Wrocław
Wydział Wdrażania PO WER
tel. (071) 39-74-153 lub 179 lub 166
oraz
punkt kontaktowy ds. PO WER pok.100- I piętro,
tel. 71 39 74 110 lub 111,
e-mail: promocja@dwup.pl

Linki

Strona internetowa Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy poświęcona wdrażaniu PO WER