1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe / 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (3)

1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe / 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (3)

PLANOWANY data naboru wniosków od 19.12.2016 do 06.02.2017 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych nr POWR.01.01.02-IP.17-10-001/16 w ramach: Osi Priorytetowej I „Osoby młode na rynku pracy” Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozo..

PLANOWANY data naboru wniosków od 19.12.2016 do 06.02.2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych nr POWR.01.01.02-IP.17-10-001/16 w ramach:

Osi Priorytetowej I „Osoby młode na rynku pracy”

Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe”

Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

marzec 2017

Miejsce składania wniosków

Kancelaria Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi,

90-608 Łódź, ul. Wólczańska 49,

(budynek B, parter, pok. 0.12)

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu składany jest w jednym egzemplarzu w formie papierowej (oryginał).

Wniosek można składać osobiście na kancelarię WUP w Łodzi, 90-608 Łódź, ul. Wólczańska 49, (budynek B, parter, pok. 0.12)

lub za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej operatora wyznaczonego na adres WUP w Łodzi.

PUP składającym wniosek osobiście będzie wydawane potwierdzenie przyjęcia wniosku (stempel wpływu na piśmie przewodnim).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się wyłącznie PUP z województwa łódzkiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach projektu pozakonkursowego PUP realizowane mogą być instrumenty i usługi rynku pracy wynikające z ustawy, z wyłączeniem robót publicznych, odnoszące się do następujących typów projektów:

1. Instrumentów i usług rynku pracy służących indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne):

  • identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych,
  • kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych.

2. Instrumentów i usług rynku pracy skierowanych do osób, które przedwcześnie opuszczają system edukacji lub osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji:

  • kontynuacja nauki dla osób młodych, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia edukacji formalnej lub potrzebę potwierdzenia kwalifikacji, m.in. poprzez odpowiednie egzaminy,
  • nabywanie,podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia.

3. Instrumentów i usług rynku pracy służących zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców:

  • nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki, spełniające standardy wskazane w Europejskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży,
  • wsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowanego zatrudnienia dla osób, u których zdefiniowano adekwatność tej formy wsparcia, refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska (wyłącznie w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem).

4. Instrumentów i usług rynku pracy służących wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej (uwzględniając mobilność zawodową na europejskim rynku pracy za pośrednictwem sieci EURES):

  • wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia w sektorze lub branży, m.in. poprzez zmianę lub uzupełnienie kompetencji lub kwalifikacji pozwalającą na podjęcie zatrudnienia w innym sektorze, m.in. poprzez praktyki, staże i szkolenia, spełniające standardy wyznaczone dla tych usług (np. Europejska i Polska Rama Jakości Praktyk i Staży),
  • wsparcie mobilności geograficznej dla osób młodych, u których zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie.
  • Należy zapoznać się z materiałem przygotowanym przez Ministerstwo Rozwoju „Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego” z dnia 26 kwietnia 2016 r. wraz z Listą sprawdzającą do weryfikacji czy dany certyfikat/dokument można uznać za kwalifikację na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS dotyczące uzyskania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, które ułatwią kwalifikowanie szkoleń w projektach EFS.

5. Instrumentów i usług rynku pracy skierowanych do osób niepełnosprawnych:

niwelowanie barier jakie napotykają osoby młode niepełnosprawne w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. przez finansowanie pracy asystenta osoby niepełnosprawnej, którego praca spełnia standardy wyznaczone dla takiej usługi i doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych.

6. Instrumentów i usług rynku pracy służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia:

wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zawarte zostały w Regulaminie naboru.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

65 659 533,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin naboru ) wraz z załącznikami:

1. Podział środków w ramach Poddziałania 1.1.2 PO WER na 2017 r.; (XLS 242 KB)

2. Wzór Karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP w ramach PO WER 2014-2020; (DOCX 168 KB)

3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego powiatowego urzędu pracy w ramach PO WER 2014-2020; (DOC 315 KB)

4. Wzór Umowy o dofinansowanie projektu w ramach PO WER 2014-2020 wraz z załącznikami. (ZIP 956 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wniosek wypełniany jest za pomocą Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych

Wzór umowy o dofinansowanie

4. Wzór Umowy o dofinansowanie projektu w ramach PO WER 2014-2020 wraz z załącznikami. (ZIP 956 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Pytania i odpowiedzi

Często zadawane pytania na stronie www.power.wup.lodz.pl

Linki

www.power.wup.lodz.pl