1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych / 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej

1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych / 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej

PLANOWANY data naboru wniosków od 31.12.2016 do 01.03.2017 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.1 Poddziałania 1.1.1 Informacje o naborze Termin rozstrzygnięcia konkursu Lipiec 2017 r. Miejsce składan..

PLANOWANY data naboru wniosków od 31.12.2016 do 01.03.2017

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.1 Poddziałania 1.1.1

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Lipiec 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

Sposób składania wniosków

Do przygotowania wniosku o dofinansowanie będzie służył Generator Wniosków o Dofinansowanie, który dostępny jest na stronie internetowej IW pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl

Wnioskodawca może złożyć wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej lub w formie papierowej, zgodnie z regulaminem konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

przedsiębiorca, tj. przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach budowy lub przebudowy instalacji skutkującej zwiększeniem mocy zainstalowanej wsparcie skierowane będzie na budowę nowych lub przebudowę jednostek wytwarzania energii cieplnej wykorzystujących biomasę (pow. 5 MWth), energię promieniowania słonecznego (pow. 2 MWth) lub energię geotermalną (pow. 2 MWth). Elementem projektu może być przyłącze do sieci ciepłowniczej należące do beneficjenta projektu (wytwórcy energii).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektu

Ocena wniosków będzie dokonywana w oparciu o kryteria wyboru zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POIiŚ 2014-2020. Aby wniosek mógł zostać pozytywnie oceniony musi spełnić wszystkie kryteria formalne, merytoryczne I stopnia (aby projekt przeszedł ocenę merytoryczną I stopnia musi uzyskać 40% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania) i merytoryczne II stopnia.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu, z uwzględnieniem Metodyki wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków UE, stanowiącej załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu. Łączna wartość wsparcia ze środków publicznych (ze wszystkich źródeł) dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt nie może przekraczać 15 mln euro.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

210 000 000,00 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje o procedurze odwoławczej są dostępne na stronie instytucji organizującej konkurs (http://poiis.nfosigw.gov.pl/)

Pytania i odpowiedzi

Pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej NFOŚiGW w zakładce „Punkt informacyjny”

Linki

http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/inwestycji-dotyczacych-wytwarzania/