1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach (1)

1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 31.10.2016 do 09.01.2017 Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca w Programie Polska Cyfrowa 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do ..

PLANOWANY data naboru wniosków od 31.10.2016 do 09.01.2017

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca w Programie Polska Cyfrowa 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

II kwartał 2017

Miejsce składania wniosków

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Wnioski o dofinansowanie projektu przyjmowane będą wyłącznie, (z zastrzeżeniem § 6 ust. 7 Regulaminu Konkursu) w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej CPPC (adres skrzynki ePUAP: /2yki7sk30g/2nab11).

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać wyłącznie w formie elektronicznej.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie Konkursu, udostępnionym elektronicznie na stronie internetowej www.cppc.gov.pl.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Przedsiębiorcy telekomunikacyjni, zarówno z sektora MŚP jak i dużych przedsiębiorców, wskazani w § 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 września 2015 r. (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1466) w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach POPC na lata 2014-2020.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach działania 1.1 dofinansowanie udzielane będzie projektom, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego I Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”. Cel ten będzie realizowany poprzez działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Wsparcie może być udzielone na projekty realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej polegające na budowie sieci NGA zapewniających gwarantowaną przepustowość co najmniej 30 Mb/s do użytkownika końcowego.

Kryteria wyboru projektów

Ocena wniosków o dofinansowanie będzie dokonywana w oparciu o kryteria wyboru zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POPC w dn. 23 czerwca 2016 r. Aby wniosek mógł zostać pozytywnie oceniony, musi spełniać wszystkie kryteria formalne i merytoryczne.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania dla regionów słabiej rozwiniętych wynosi 85% kosztów kwalifikowanych Projektu, natomiast dla regionów lepiej rozwiniętych (Mazowsza) wynosi 80% kosztów kwalifikowanych Projektu, przy czym maksymalna kwota dofinansowania została indywidualnie określona dla każdego obszaru konkursowego.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi 3 000 000 000,00 PLN (słownie: trzy miliardy złotych) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Wyżej wymieniona kwota alokacji może ulec zmianie.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 270 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 383 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 600 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Informacje na temat ścieżki odwoławczej zostały opisane w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach działania 1.1 POPC można przesyłać na adres e-mail: popc1.1_pytania@cppc.gov.pl

Linki

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Ogłoszenie o konkursie wraz z kompletem dokumentów jest dostępne na stronie instytucji organizującej konkurs.