1.17 Wzmocnienie procesu wsparcia firm w początkowej fazie rozwoju – projekty pozakonkursowe

1.17 Wzmocnienie procesu wsparcia firm w początkowej fazie rozwoju – projekty pozakonkursowe

AKTUALNY data naboru wniosków od 02.11.2016 do 14.11.2016 Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz Wojewódzki Urząd Pracy ogłaszają nabór wniosków o dofinansowanie dla projektu pozakonkursowego Wspieranie przedsiębiorczości popr..

AKTUALNY data naboru wniosków od 02.11.2016 do 14.11.2016

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz Wojewódzki Urząd Pracy ogłaszają nabór wniosków o dofinansowanie dla projektu pozakonkursowego Wspieranie przedsiębiorczości poprzez Fundusz Funduszy Pomorza Zachodniego Jeremie 2 realizowanego w formule projektu zintegrowanego w ramach Działań 1.9, 1.17 oraz 6.4.

Numer naboru: RPZP.01.17.00-IZ.00-32-001/16

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nie dotyczy – tryb pozakonkursowy

Miejsce składania wniosków

Pisemne wnioski, odpowiednio dla poszczególnych działań i naborów, można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 lub drogą pocztową bądź przesyłką kurierską (decyduje data wpływu) na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30

70-203 Szczecin

(w zakresie Działania 1.9 oraz 1.17)

lub

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

ul. A. Mickiewicza 41

70-383 Szczecin

(w zakresie Działania 6.4)

Sposób składania wniosków

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na dostarczeniu wniosków wraz z załącznikami podpisanych zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, w wersji:

papierowej, w terminie wskazanym w wezwaniu do złożenia wniosków (decyduje data wpływu) odpowiednio do siedziby Wydziału Zarządzania Strategicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie działań 1.9 i 1.17 lub do siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w zakresie Działania 6.4.

oraz

elektronicznej, w formie dokumentu Word i Pdf na adres e-mail instrumentyfinansowe@wzp.pl w zakresie działań 1.9 i 1.17 oraz instrumentyfinansowe@wup.pl w zakresie działania 6.4 w terminie wskazanym w wezwaniu do złożenia wniosków (decyduje data i godzina otrzymania dokumentacji aplikacyjnej – do godz. 15.30 dnia 14 listopada 2016 r.).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmiotem uprawnionym do złożenia wniosków w ramach działań 1.9, 1.17 oraz 6.4 jest Bank Gospodarstwa Krajowego działający jako podmiot wdrażający fundusz funduszy, o którym mowa w art. 2 pkt. 27 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekt pozakonkursowy wdrażany w formule projektu zintegrowanego realizuje przedsięwzięcie pt. Wspieranie przedsiębiorczości poprzez Fundusz Funduszy Pomorza Zachodniego Jeremie 2 w celu:

  • podniesienia konkurencyjności i innowacyjności sektora MŚP, polepszenia warunków do inicjowania i rozwoju MŚP poprzez zapewnienie szerokiego wachlarza usług wsparcia firm w początkowej fazie rozwoju,
  • zwiększenia liczby nowoutworzonych przedsiębiorstw oraz utworzonych miejsc pracy w tych przedsiębiorstwach

Kryteria wyboru projektów

Stanowią załącznik do informacji o naborze

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85 %

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

397 991 330 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Załączniki do naboru (Wersja obowiązująca od 2.11.2016) (ZIP 517 kB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Nie dotyczy – tryb pozakonkursowy

Wzór umowy o dofinansowanie

Nie dotyczy – tryb pozakonkursowy

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu wnioskodawcy nie przysługuje protest.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować mailowo na adres:

  • w zakresie Działania 1.9 i 1.17: instrumentyfinansowe@wzp.pl lub telefonicznie pod numerem: 91 44 11 187
  • w zakresie Działania 6.4: instrumentyfinansowe@wup.pl lub telefonicznie pod numerem: 91 42 56 212, 91 42 56 268.