1.2.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy (EFS) – subregion ełcki

1.2.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy (EFS) – subregion ełcki

II runda naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu otwartego numer POWR.01.02.01-IP.18-28-003/18 (Oś I, Działanie 1.2, Poddziałanie 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój). Nabór dotyczy projektów aktywizacji osób młodych pozostających bez...

II runda naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu otwartego numer POWR.01.02.01-IP.18-28-003/18 (Oś I, Działanie 1.2, Poddziałanie 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój). Nabór dotyczy projektów aktywizacji osób młodych pozostających bez…