1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości (1)

1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.06.2017 do 31.07.2017 OGŁOSZENIE O KONKURSIE Numer RPSW.01.02.00-IZ.00-26- 131/17 w ramach Osi Priorytetowej I – Innowacje i nauka Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz..

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.06.2017 do 31.07.2017

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Numer RPSW.01.02.00-IZ.00-26- 131/17

w ramach Osi Priorytetowej I – Innowacje i nauka

Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

Projekty Badawczo – Rozwojowe

Instytucją Organizującą Konkurs jest Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, którą stanowi Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, obsługiwany przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Luty 2018

Miejsce składania wniosków

Sekretariat Naboru Wniosków II Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego mieszczący się przy ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce, III piętro, pokój 313.

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy składać za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI) dostępnego na stronach internetowych www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl, www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz osobiście w dwóch egzemplarzach wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami do Sekretariatu Naboru Wniosków II Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego mieszczącego się przy ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce, III piętro, pokój 313.

Wersję elektroniczną wniosku o dofinansowanie realizacji projektu należy składać poprzez LSI od dnia 30.06.2017 roku (od godziny 7.30) do dnia 31.07.2017 roku (do godziny 12:00 – po godzinie 12.00 w ostatnim dniu naboru, możliwość wysłania wersji elektronicznej wniosku w systemie LSI zostanie zablokowana).

Wnioski o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 z zastrzeżeniem, że w ostatnim dniu naboru tj. 31.07.2017 roku, złożenie wniosku w wersji papierowej będzie możliwe do godz. 15.00. Po wyznaczonej godzinie wnioski nie będą przyjmowane.

Suma kontrolna wniosku przekazanego przez LSI i suma kontrolna wniosków w wersji papierowej musi być tożsama.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu RPSW.01.02.00-IZ.00-26-131/17 Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości są:

  • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa;
  • duże przedsiębiorstwa pod warunkiem zapewnienia konkretnych efektów dyfuzji działalności innowacyjnej oraz B+R do gospodarki oraz pod warunkiem, że projekty będą podejmowane wspólnie z MŚP lub przewidują współpracę z MŚP, NGO, instytucjami badawczymi.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekty składane w ramach konkursu muszą być zgodne z postanowieniami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi priorytetowej I Innowacje i nauka Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości oraz Regulaminu Jednoetapowego Konkursu Zamkniętego nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26- 131/17w ramach Osi Priorytetowej I – Innowacje i nauka Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 – Projekty Badawczo – Rozwojowe

W ramach niniejszego konkursu założono wsparcie na:

Projekty badawcze służące opracowaniu nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych (innowacje produktowe, procesowe) tj. realizowanie badań przemysłowych i prac rozwojowych albo prac rozwojowych. obejmujące dofinansowanie wydatków do momentu stworzenia prototypu i jego pierwszej produkcji. Pierwsza produkcja oznacza pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali obiektów pilotażowych lub do pierwszych w swoim rodzaju urządzeń i obiektów, obejmujących kroki następujące po uruchomieniu linii pilotażowej, w ramach której zawarta jest faza testowania, ale nie produkcja masowa lub działalność handlowa. Każdy projekt pierwszej produkcji musi obejmować również etapy poprzedzające – prace rozwojowe, fazę demonstracyjną i walidację. Wsparcie mogą otrzymać projekty polegające m.in. na:

– prowadzeniu badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych,

– prace rozwojowe,

– opracowaniu linii pilotażowych,

– opracowaniu demonstracyjnych prototypów,

– walidacja danego rozwiązania,

– uruchomienie pierwszej produkcji (eksperymentalnej i niekomercyjnej)

Realizacja przez przedsiębiorstwa prac badawczo-rozwojowych odbywać się będzie samodzielnie, przy wykorzystaniu własnych zasobów lub na wyraźne zlecenie wykonania takich prac na rzecz beneficjenta. Zakup wyników prac B+R oraz praw własności intelektualnej m.in. patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technologicznej jest możliwy jedynie w przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowych prac rozwojowych, które zakładają uzupełnienie lub dostosowanie zakupionych technologii do specyfiki przedsiębiorstwa. Projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania. W wyniku realizacji projektów może zostać osiągnięty etap zaawansowania innowacyjnego rozwiązania (produktu, usługi, procesu) mogący pozwolić na jego pierwszą produkcję. Wsparciem nie będą objęte projekty polegające wyłącznie na wdrożeniu wyników badań do masowej produkcji czy komercyjnej sprzedaży.

Maksymalna wartość projektu wynosi: 5 000 000,00 zł. Minimalna wartość projektu wynosi 200 000,00 zł.

Kryteria wyboru projektów

Karta formalna wymogi (PDF 241 KB)

Karta oceny formalnej (PDF 777 KB)

Wzór karty oceny merytorycznej (PDF 437 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

80% (szczegóły w regulaminie)

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

50 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin (PDF 1 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 810 KB)

Instrukcja wypełnienia wniosku EFRR (PDF 6 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 794 KB)

Załącznik do Umowy o dofinansowanie (PDF 1 MB)

Załącznik do Umowy o dofinansowanie FORMULARZ ZMIAN (DOCX 75 KB)

Pozostałe dokumenty (RAR 3 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza dostępna w regulaminie

Pytania i odpowiedzi

Szczegółowe informacje o konkursie zawarte zostały w Regulaminie jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-131/17 Priorytet inwestycyjny 1b Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego, w szczególności promowanie inwestycji w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych, ekoinnowacji, zastosowań w dziedzinie usług publicznych, tworzenia sieci, pobudzania popytu, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację, oraz wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji, w szczególności w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających, oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu. Oś Priorytetowa 1 Innowacje i nauka Działanie 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości Typ projektu: Projekty badawczo- rozwojowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, który wraz z załącznikami został zamieszczony na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020 tj. www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl oraz portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Szczegółowych informacji na temat konkursu udzielają:

  • Oddział Wdrażania Projektów II – tel. /41/, 36-58-143, 36-58-144, 36-58-145, 36-58-148, 36-58-131,36-58-157, 36-58-158, 36-58-140, 36-58-146, 36-58-147, 36-58-142;
  • Oddział Oceny Merytoryczno-Technicznej – tel. /41/, 36-58-153, 36-58-154, 36-58-155, 36-58-163, 36-58-156;
  • Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich – ul. Św. Leonarda 1, 25-311 Kielce (tel.: 41 343 22 95, 41 340 30 25, 41 301 01 18, infolinia 800 800 440),
  • Lokalny Punkt Informacyjny w Sandomierzu – ul. Mickiewicza 34, pokój nr 2 i 3, 27-600 Sandomierz (tel.: 15 832 33 54, 15 864 20 74),
  • Lokalny Punkt Informacyjny w Busku-Zdroju – Al. Mickiewicza 15, pokój nr 5, 28-100 Busko-Zdrój (tel: 41 378 12 06, 41 370 97 17).

Linki

Strona internetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Ogłoszenie konkursu na stronie internetowej RPOWŚ 2014-2020