1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu: Infrastruktura B+R (2)

1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu: Infrastruktura B+R (2)

PLANOWANY data naboru wniosków od 29.06.2018 do 28.09.2018 Zarząd Województwa jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w trybie konkursowym, ze środków Europejskie..

PLANOWANY data naboru wniosków od 29.06.2018 do 28.09.2018

Zarząd Województwa jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w trybie konkursowym, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.02.00-IZ-00-18-009/18

oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia

typ projektu: Infrastruktura B+R

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

nie później niż 31 grudnia 2018 r. IZ RPO WP zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Miejsce składania wniosków

Wersję elektroniczną wniosku o dofinansowanie należy składać on-line przy wykorzystaniu Lokalnego Sytemu Informatycznego znajdującego się pod adresem https://gw.podkarpackie.pl

W odniesieniu do wersji papierowej wniosku o dofinansowanie dopuszczalne formy dostarczenia wniosków obejmują złożenie wniosku osobiście, przez posłańca, przesłanie za pośrednictwem operatora pocztowego:

1) bezpośrednio w Punkcie Przyjmowania Wniosków (PPW) pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Departament Wspierania Przedsiębiorczości
35-010 Rzeszów, ul. Towarnickiego 3a,

lub

2) w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Kancelaria Ogólna
35-010 Rzeszów, al. Ł. Cieplińskiego 4

O dacie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu decyduje data wpływu wersji papierowej wniosku do siedziby IOK, a nie data jego nadania. Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie projektu uznaje się datę dostarczenia wersji papierowej wniosku do PPW w Departamencie Wspierania Przedsiębiorczości lub datę dostarczenia wniosku do Kancelarii Ogólnej UMWP.

Wnioski o dofinansowanie muszą być przygotowane zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WP na lata 2014–2020, Regulaminem konkursu.

Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek w ramach niniejszego konkursu. W przypadku większej liczby złożonych wniosków o dofinansowanie przez tego samego wnioskodawcę – wszystkie wnioski zostaną odrzucone. Wnioskodawca nie może występować również jako partner w innych projektach składanych w ramach konkursu.

Sposób składania wniosków

Nabór wniosków rozpoczyna się 29 czerwca 2018, od godziny 8:00 (dzień rozpoczęcia naboru). Wnioski składane są w terminie do 28 września 2018, do godziny 15:30 (dzień zakończenia naboru).

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) ze względu na uzasadnione okoliczności zastrzega sobie możliwość skrócenia terminu na składanie wniosków o dofinansowanie projektów (przy zachowaniu minimalnego terminu 7 dni kalendarzowych). W przypadku skrócenia terminu IOK zamieści w każdym miejscu, w którym podała do publicznej wiadomości informację o zmianie terminu zakończenia naboru.

Zarówno data przesłania wersji elektronicznej wniosku o dofinansowanie, jak i data złożenia tożsamej wersji papierowej musi zawierać się w okresie między dniem rozpoczęcia naboru a dniem zamknięcia naboru. Wnioski, które wpłyną po wskazanym terminie będą uznawane za złożone nieskutecznie, tj. nie będą rozpatrywane.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

 1. przedsiębiorstwa, tj. podmioty, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.
 2. instytucje otoczenia biznesu, tj. podmioty bez względu na formę prawną, które nie działają dla zysku lub przeznaczają zysk na cele statutowe i prowadzą działalność służącą tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości. Do instytucji otoczenia biznesu zaliczamy przede wszystkim: agencje rozwoju regionalnego i lokalnego, ośrodki wspierania przedsiębiorczości (biznesu), centra przedsiębiorczości, izby przemysłowo-handlowe, izby rzemieślnicze, fundusze, organizacje reprezentujące przedsiębiorców, klastry, instytucje proinnowacyjne działające na rzecz innowacyjności, centra transferu technologii, instytuty i ośrodki badawczo-rozwojowe, inkubatory przedsiębiorczości, inkubatory technologiczne, parki naukowo- technologiczne, parki przemysłowe.
 3. sieci/grupy przedsiębiorstw, które są formą partnerstwa zawartego pomiędzy przedsiębiorstwami lub pomiędzy przedsiębiorstwami i instytucją otoczenia biznesu, w której lider (przedsiębiorstwo lub IOB) jest podmiotem wszelkich praw i obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie

spełniające warunki określone w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WP na lata 2014–2020 oraz Regulaminie konkursu

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs w ramach Działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ projektu: Infrastruktura B+R prowadzony jest dla projektów, które swoim zakresem obejmują:

 1. stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach – wzmacniane będą instytucjonalne zdolności prowadzenia prac badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę naukowo-badawczą, sprzęt, technologie i inne niezbędne wyposażenie, które służą tworzeniu innowacyjnych produktów lub usług. Oferowane wsparcie powinno przyczynić się do powstawania lub rozwoju działów badawczo-rozwojowych wewnątrz przedsiębiorstwa służących działalności B+R
  lub
 2. powstawanie lub rozwój infrastruktury otoczenia biznesu ukierunkowanej na świadczenie usług B+R dla przedsiębiorstw (m.in. wykonywanie zleconych prac badawczych, dzierżawa lub najem infrastruktury lub aparatury naukowo-badawczej).

Regulamin konkursu zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące projektów, które nie będą przedmiotem wsparcia.

Zakończenie realizacji projektu – nie później niż do 30 czerwca 2022r.

IZ RPO WP zastrzega sobie możliwość wydłużenia tego terminu. Przez zakończenie realizacji projektu należy rozumieć złożenie wniosku o płatność końcową.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wraz z metodologią ich obliczania zamieszczono w Załączniku nr 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz w załączniku nr 6 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

 • Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania:

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

a) dla mikro i małego przedsiębiorstwa – 70% wydatków kwalifikowanych,
b) dla średniego przedsiębiorstwa – 60% wydatków kwalifikowanych,
c) dla dużego przedsiębiorstwa – 50% wydatków kwalifikowanych.

 • Maksymalna i minimalna wartość wydatków kwalifikowanych:

Maksymalna i minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu – zgodnie z zapisami SZOOP, tj.:

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu – 200 000 zł.
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu – 30 000 000 zł.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu – 60 000 000 zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu plik do pobrania

Integralną część Regulaminu stanowią niżej wymienione załączniki:

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. (PDF 154 KB)
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie. (DOCX 1,81 MB)
 3. Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie. (ZIP 712 KB)
 4. Instrukcja przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie. (DOC 265 KB)
 5. Lista wskaźników. (DOC 125 KB)
 6. Kryteria wyboru projektów. (DOCX 156 KB)
 7. Wzór umowy o dofinansowanie projektu. (ZIP 3,23 MB)
 8. Dokumenty niezbędne do zawarcia umowy o dofinansowanie. (DOC 85,5 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 154 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (DOCX 195 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy w przypadku negatywnej oceny jego projektu przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w paragrafie 19 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Zobacz dotychczas zadawane pytania.

IOK udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków.

Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt z Departamentem Wspierania Przedsiębiorczości:
1) e-mail: dwp@podkarpackie.pl
2) telefoniczny: 17 747 61 06, 17 747 61 24, 17 747 61 37,
17 747 61 53, 17 747 61 69, 17 747 61 72, 17 747 61 85

Informacje w kwestiach technicznych związanych z korzystaniem z systemu LSI RPO można uzyskać poprzez kontakt z Departamentem Wspierania Przedsiębiorczości:
1) e-mail: dwp@podkarpackie.pl
2) telefoniczny: 17 747 61 39, 17 747 61 52,

Informacje dotyczące kwestii środowiskowych uzyskać można poprzez kontakt z Departamentem Ochrony Środowiska:
1) e-mail: srodowisko@podkarpackie.pl
2) telefoniczny: 17 747 69 29, 17 747 69 24

Ponadto informacje dotyczące konkursu można uzyskać w sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim:

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
  al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów tel.: 17 747 64 15, 17 747 64 82 zapytaj@podkarpackie.pl
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Mielcu
  ul. Kościuszki 7, 39-300 Mielec tel. 798 771 414 zapytaj@podkarpackie.pl
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Krośnie
  ul. Staszica 20, 38-400 Krosno tel.: 798 771 192 zapytaj@podkarpackie.pl
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Przemyślu
  ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl tel.: 16 678 56 32 zapytaj@podkarpackie.pl
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Sanoku
  Rynek 18, 38-500 Sanok tel.: 798 771 215 zapytaj@podkarpackie.pl
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Tarnobrzegu
  ul. M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg tel.: 15 823 61 46 zapytaj@podkarpackie.pl

Linki

Generator wniosków

Ogłoszenie o naborze

Strona RPO Województwa Podkarpackiego