1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu: Potencjał RIS

1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu: Potencjał RIS

PLANOWANY data naboru wniosków od 29.11.2016 do 06.12.2016 Zarząd Województwa jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 ogłasza nabór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w trybie pozakonkursowym, ze środków Europejskie..

PLANOWANY data naboru wniosków od 29.11.2016 do 06.12.2016

Zarząd Województwa jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 ogłasza nabór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w trybie pozakonkursowym, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.02.00-IZ-00-18-003/16, dla którego skierowane zostanie indywidualne wezwanie zgodnie z art. 48 ust.1 Ustawy wdrożeniowej.

oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożeniatyp

projektu: Potencjał RIS

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

nie później niż 6 lutego 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Wersję elektroniczną wniosku o dofinansowanie należy złożyć on-line przy wykorzystaniu Lokalnego Sytemu Informatycznego znajdującego się pod adresem https://gw.podkarpackie.pl

W odniesieniu do wersji papierowej wniosku o dofinansowanie dopuszczalne formy dostarczenia wniosku obejmują złożenie wniosku:

a) bezpośrednio w PPW pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Departament Wspierania Przedsiębiorczości
35-010Rzeszów, ul. Towarnickiego 3a,

lub

b) w Kancelarii Ogólnej pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Kancelaria Ogólna
35-010 Rzeszów al. Ł. Cieplińskiego 4

Wniosek dostarczony na adresy inne niż wyżej wymienione nie będzie rozpatrywany.

Sposób składania wniosków

Nabór wniosku rozpoczyna się 29 listopada 2016, od godziny 8:00 (dzień otwarcia naboru). Wniosek należy złożyć w terminie do 6 grudnia 2016, do godziny 15:30 (dzień zamknięcia naboru).

Zarówno data przesłania wersji elektronicznej wniosku o dofinansowanie, jak i data złożenia tożsamej wersji papierowej musi zawierać się w okresie między dniem rozpoczęcia naboru a dniem zamknięcia naboru. Wniosek, który wpłynie po wskazanym terminie, nie będzie rozpatrywany. O dacie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu decyduje data wpływu wersji papierowej wniosku. Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie projektu uznaje się datę dostarczenia wersji papierowej wniosku do PPW w Departamencie Wspierania Przedsiębiorczości lub datę dostarczenia wniosku do Kancelarii Ogólnej. Potwierdzeniem jest odpowiednio: stempel Sekretariatu Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości lub Kancelarii Ogólnej.

Wniosek o dofinansowanie musi być przygotowany zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WP na lata 2014–2020, Regulaminem naboru (DOC 272 KB).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku jest Województwo Podkarpackie (podmiot wskazany w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WP 2014–2020 w ramach trybu pozakonkursowego stanowiącym zał. nr 5 do SZOOP RPO WP na lata 2014–2020).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projektem podlegającym dofinansowaniu jest projekt pn.: „Inteligentne specjalizacje – narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego”, wskazany w Wykazie projektów pozakonkursowych, stanowiącym zał. nr 5 do SZOOP RPO WP na lata 2014–2020, realizowany jako projekt własny Województwa Podkarpackiego.

Zakończenie realizacji projektu: do 31 marca 2021 r.
Przez zakończenie realizacji projektu należy rozumieć złożenie wniosku o płatność końcową.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zamieszczono w Załączniku nr 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz w załączniku nr 6 (DOCX 63,17 KB) do Regulaminu naboru (DOC 272 KB).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: 100% wydatków kwalifikowanych. Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu – 30 000 zł. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu – 5 000 000 zł.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

5 000 000 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin naboru plik do pobrania (DOC 272 KB)

Integralną część Regulaminu stanowią niżej wymienione załączniki:

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020. (PDF 218,51 KB)
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ projektu: Potencjał RIS. (DOCX 1,8 MB)
 3. Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie: 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu: Potencjał RIS. (ZIP 170,08 KB)
 4. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ projektu: Potencjał RIS. (DOC 100,5 KB)
 5. Lista wskaźników. (DOC 214 KB)
 6. Kryteria wyboru projektów wraz z metodologią obliczania kryteriów merytorycznych jakościowych. (DOCX 63,17 KB)
 7. Lista sprawdzająca dotycząca oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach osi priorytetowej I Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020. (DOC 236 KB)
 8. Wzór karty oceny merytorycznej projektu zgłoszonego do dofinansowania w ramach I osi priorytetowej RPO WP na lata 2014-2020. (DOC 80 KB)
 9. Wzór Decyzji o realizacji projektu własnego wraz z załącznikami. (ZIP 12,21 MB)
 10. Wykaz dokumentów niezbędnych do przygotowania Decyzji o realizacji projektu własnego. (DOC 208 KB)
 11. Instrukcje i wskazówki dotyczące informacji i komunikacji. (DOC 872 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie. (PDF 218,51 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór decyzji o dofinansowaniu. (DOCX 134,53 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze nie przysługują (art. 53 ustawy wdrożeniowej).

Pytania i odpowiedzi

Informacje dotyczące naboru można uzyskać pod numerem telefonu: 17 747 61 37, 17 747 61 06 lub faksem 17 747 61 17.
W kwestiach związanych z korzystaniem z LSI RPO WP 2014-2020 informacje udzielane są pod numerami telefonów: 17 747 61 52, 17 747 61 39.
W kwestiach związanych z oceną oddziaływania projektu na środowisko informacje uzyskać będzie można poprzez kontakt z Departamentem Ochrony Środowiska pod nr tel. 17 747 69 29, 17 747 69 24.
Pytania można kierować drogą elektroniczną pod adres: dwp@podkarpackie.pl

Linki

Generator wniosków

Ogłoszenie o naborze

Strona RPO Województwa Podkarpackiego