1.2 D Innowacyjne przedsiębiorstwa / 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkursy horyzontalne

1.2 D Innowacyjne przedsiębiorstwa / 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkursy horyzontalne

PLANOWANY data naboru wniosków od 04.04.2018 do 30.05.2018 Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła konkurs w ramach RPO WD 2014 -2020, Schemat 1.2 D Rozwój i profesjonalizacja oferty wsparcia proinnowacyjnego otoczenia biznesu. Projekty w zakresie uzupełnienia infrastruktury B+R – ..

PLANOWANY data naboru wniosków od 04.04.2018 do 30.05.2018

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła konkurs w ramach RPO WD 2014 -2020,

Schemat 1.2 D

Rozwój i profesjonalizacja oferty wsparcia proinnowacyjnego otoczenia biznesu.

Projekty w zakresie uzupełnienia infrastruktury B+R – IOB

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

wrzesień 2017

Miejsce składania wniosków

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – generator wniosków o dofinansowanie EFRR – dostępnej na stronie https://snow-dip.dolnyslask.pl/ a wersję wydrukowaną przesyła do siedziby DIP.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

• IOB, w tym organizacje pozarządowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W RAMACH KONKURSU MOŻLIWE SĄ DO REALIZACJI PROJEKTY dotyczące infrastruktury niezbędnej dla świadczenia specjalistycznych usług laboratoryjnych, w tym uruchomienie specjalistycznych laboratoriów i powierzchni badawczych dla przedsiębiorstw – wraz z wyposażeniem.

Kryteria wyboru projektów

http://dip.dolnyslask.pl/images/1.3/ZIT_Wrof/Zalacznik_nr_2_Kryteria_wyboru_projeku_1_2_D.pdf

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania nie może przekraczać 85% wydatków kwalifikowalnych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

4 177 293 EUR

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

http://dip.dolnyslask.pl/images/1.3/ZIT_Wrof/Regulamin_konkursu_1.2.1_D.pdf/

Wzór wniosku o dofinansowanie

http://dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/970-schemat-1-2-d-rozwoj-i-profesjonalizacja-oferty-wsparcia-proinnowacyjnego-otoczenia-biznesu-projekty-w-zakresie-uzupelnienia-infrastruktury-b-r-iob.html/

Wzór umowy o dofinansowanie

http://dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/970-schemat-1-2-d-rozwoj-i-profesjonalizacja-oferty-wsparcia-proinnowacyjnego-otoczenia-biznesu-projekty-w-zakresie-uzupelnienia-infrastruktury-b-r-iob.html/

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460)

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w Regulaminie Konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

tel. (71) 77 65 812

tel. (71) 77 65 813

tel. (71) 77 65 814

mail: info.dip@umwd.pl

http://dip.dolnyslask.pl/czesto-zadawane-pytania.html

Linki

http://dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/970-schemat-1-2-d-rozwoj-i-profesjonalizacja-oferty-wsparcia-proinnowacyjnego-otoczenia-biznesu-projekty-w-zakresie-uzupelnienia-infrastruktury-b-r-iob.html/