1.2 Infrastruktura B + R

1.2 Infrastruktura B + R

PLANOWANY data naboru wniosków od 24.07.2017 do 31.07.2017 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 OGŁASZA w ramach Osi priorytetowej II Konkurencyjna gospodarka nabór wniosków o dofinansowanie ..

PLANOWANY data naboru wniosków od 24.07.2017 do 31.07.2017

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

OGŁASZA

w ramach Osi priorytetowej II Konkurencyjna gospodarka

nabór wniosków o dofinansowanie projektów

określonych dla działania

1.2 Infrastruktura B+R

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

grudzień 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

ul. Ostrówek 5-7, 45-082 Opole

Punkt Przyjmowania Wniosków (parter)

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:elektronicznej (wypełniony z użyciem Panelu Wnioskodawcy dostępnego na stronie https://pw.opolskie.pl);papierowej (w jednym egzemplarzu).Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFRR).W zakresie doręczeń i sposobu obliczania terminów stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

– szkoły wyższe,

– jednostki naukowe,

– przedsiębiorstwa (jedynie jako partner w projekcie, członek konsorcjum)

– liderzy konsorcjów naukowych składających się z ww. beneficjentów[1]Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego[2]. [1] Konsorcjum naukowe tj. grupa jednostek organizacyjnych, w której skład wchodzi co najmniej jedna jednostka naukowa oraz co najmniej jeden przedsiębiorca, albo co najmniej dwie jednostki naukowe, podejmujące na podstawie umowy wspólne przedsięwzięcie obejmujące badania naukowe, prace rozwojowe lub inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 o zasadach finansowania nauki (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2045 z późn. zm.).[2] Oznacza to, że na terenie województwa opolskiego Wnioskodawca posiada główną siedzibę lub oddział lub miejsce prowadzenia działalności. Weryfikacja nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wnioskodawcę odpisu ze stosownego rejestru (ewidencji) – z zastrzeżeniem, że przedmiotowy wpis do rejestru (ewidencji) został dokonany najpóźniej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest typ projektu określony dla działania 1.2 Infrastruktura B + R w ramach Osi priorytetowej I Innowacje w gospodarce RPO WO 2014 – 20120 tj.:- Inwestycje w infrastrukturę oraz wyposażenie B+R jednostek naukowych i szkół wyższych zgodnie z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami. W ramach ww. działania realizowane będą jedynie projekty umożliwiające rozwój branż zidentyfikowanych jako inteligentne specjalizacje regionalne. Działanie jest przeznaczone wyłącznie dla przedsięwzięć ujętych w Kontrakcie Terytorialnym. Jedynie projekty uzgodnione na szczeblu przedstawiciela ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, ministra właściwego ds. nauki oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju mogą uczestniczyć w konkursowej procedurze wyboru projektów.

Kryteria wyboru projektów

Projekty złożone w ramach konkursu zostaną ocenione przez Komisję Oceny Projektów w oparciu o zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WO 2014-2020 Kryteria wyboru projektów dla działania 1.2 Infrastruktura B+R,które stanowią załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

48 000 000,00

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

48 000 000,00

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu 1.2 (PDF 677 KB)

Załączniki

Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFRR) (PDF 1 MB)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (EFRR) (PDF 1 MB)

Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla pozostałych wnioskodawców (ZIP 6 MB)

Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla pozostałych wnioskodawców (PDF 2 MB)

Kryteria wyboru projektów dla działąnia 1.2 Infrastruktura B+R RPO WO 2014-2020 (PDF 583 KB)

Lista wskaźników na poziomie projektu dla działania 1.2 Infrastruktura B+R RPO WO 2014-2020 (PDF 517 KB)

Specjalizacje inteligentne województwa opolskiego z wyszczególnieniem (Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3735/2017 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 8 maja 2017 r.) (PDF 645 KB)

Mechanizm monitorowania i wycofania w przypadku finansowania infrastruktury badawczej ze środków publicznych (PDF 309 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (EFRR) (PDF 1 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (ZIP 4 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 217 z późn. zm.), wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 46 ust. 3 ww. ustawy, złożyć pisemny protest za pośrednictwem instytucji, o której mowa w art. 39 ust. 1, tj. Instytucji Organizującej Konkurs – IZ RPO WO 2014-2020, zgodnie z pouczeniem o którym mowa w art. 46 ust. 5 ww. ustawy.Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w rozdziale 15 ww. ustawy, zamieszczonej na stronie internetowej www.rpo.opolskie.pl w zakładce: Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu, IOK udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy. W przypadku pytań wymagających dodatkowych konsultacji odpowiedzi będą przekazywane niezwłocznie po ich przeprowadzeniu.Zapytania do IOK można składać za pomocą:- E – maila: info@opolskie.pl, rpefrr@opolskie.pl- Telefonu: 77 44 04 720, 77 44 04 721, 77 44 04 722, 77 54 16 202- Faksu: +48 77 44 04 721

– Bezpośrednio w siedzibie: Główny Punkt InformacyjnyFunduszy Europejskich w Opoluul. Barlickiego 17, 45-083 Opole

Linki

www.rpo.opolskie.pl

https://pw.opolskie.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl