1.2 Innowacyjne firmy / 1.2.3 Profesjonalizacja usług ośrodków innowacji (1)

1.2 Innowacyjne firmy / 1.2.3 Profesjonalizacja usług ośrodków innowacji (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 29.05.2017 do 27.06.2017 Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania ..

PLANOWANY data naboru wniosków od 29.05.2017 do 27.06.2017

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.2 Innowacyjne firmy, Poddziałanie 1.2.3 Profesjonalizacja usług ośrodków innowacji.

Numer konkursu RPWM.01.02.03-IZ.00-28-001/17

Ogłoszenie opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Grudzień 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn, I piętro, pok. 101

lub

Kancelaria Ogólna
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
ul. Emilii Plater 1, pokój 380

Godziny pracy
Poniedziałek: 8:00–16:00, wtorek–piątek: 7:30–15:30

Sposób składania wniosków

Wypełniony wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy wysłać za pomocą dostępnej w LSI MAKS 2 funkcji „Wyślij wniosek”.

Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, Wnioskodawca składa zgodnie z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie, w dwóch egzemplarzach – dwa oryginały lub oryginał plus kopia oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/nośniku elektronicznym.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do złożenia wniosku uprawnione są podmioty, które należą do niżej wymienionych typów potencjalnych beneficjentów:

  1. Ośrodki innowacji (w tym parki naukowe, przemysłowe i technologiczne)

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekty wspierane w Poddziałaniu przyczyniają się do profesjonalizacji usług związanych z badaniami naukowymi i rozwojem technologicznym świadczonych przez ośrodki innowacji na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji, w tym również poprzez inwestycje w infrastrukturę ośrodków innowacji w przypadku rozszerzenia oferty o nowe/ znacząco ulepszone usługi.

Wsparcie skierowane jest na:

  • Przygotowanie, rozwój, dostosowanie oferty usług ośrodka innowacji do potrzeb odbiorców na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego (w tym uzupełniająco jako element projektu przygotowanie personelu do świadczenia nowych/ zmodyfikowanych usług oraz działania promocyjne na rzecz ich upowszechnienia)
  • Inwestycje w infrastrukturę (obiekty kubaturowe, laboratoria, sprzęt, urządzenia itp.) na potrzeby świadczenia nowych/ znacząco ulepszonych usług skierowanych na rozwój inteligentnych specjalizacji, w tym również na potrzeby tworzenia przestrzeni do funkcjonowania firm technologicznych (o ile stwierdzono zapotrzebowanie, które nie może zostać zaspokojone z użyciem aktualnych zasobów beneficjenta).

Priorytetowo w tym Poddziałaniu traktowane są projekty ośrodków innowacji, które uzyskały wsparcie ze środków funduszy strukturalnych w latach 2007–2013.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowych oraz w załącznikach do Regulaminu konkursu (PDF 364 KB).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

37 184 623,44 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 364 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 267 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 742 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 14 Regulaminu konkursu(PDF 364 KB)

Pytania i odpowiedzi

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:
89 512 54 82
89 512 54 83
89 512 54 85
89 512 54 86

Godziny pracy punktu
poniedziałek 8:00–18:00, wtorek–piątek 7:30–15:30

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Biuro Regionalne w Elblągu ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg

e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:
55 620 09 13
55 620 09 14
55 620 09 16

Godziny pracy punktu
poniedziałek 8:00–18:00, wtorek–piątek 7:30–15:30

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Biuro Regionalne w Ełku ul. Kajki 10, 19-300 Ełk

e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:
87 734 11 09
87 734 11 10
87 610 07 77

Godziny pracy punktu
poniedziałek 8:00–18:00, wtorek–piątek 7:30–15:30

lub

Katarzyna Gawdzińska-Duda k.gawdzinska@warmia.mazury.pl
Anna Kiziniewicz-Kowalska a.kiziniewicz@warmia.mazury.pl
Elwira Ryniec e.ryniec@warmia.mazury.pl
Monika Szepietowska m.szepietowska@warmia.mazury.pl
Justyna Mordas j.mordas.@warmia.mazury.pl
Agnieszka Przychodzka a.przychodzka@warmia.mazury.pl
Marzena Radziszewska m.radziszewska@warmia.mazury.pl
Anna Pawelec a.pawelec@warmia.mazury.pl
Piotr Kołakowski p.kolakowski@warmia.mazury.pl

Telefony:
89 521 93 97
89 521 96 36
89 521 96 06
89 521 96 26
89 521 96 41

Linki

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020
Link do strony z pełną dokumentacją naboru