1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny/Schemat 1.2 B Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw

1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny/Schemat 1.2 B Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw

PLANOWANY data naboru wniosków od 29.05.2017 do 27.07.2017 DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, której Zarząd Województwa Dolnośląskiego 22 maja 2015 r. powierzył zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowa..

PLANOWANY data naboru wniosków od 29.05.2017 do 27.07.2017

DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA,

której Zarząd Województwa Dolnośląskiego

22 maja 2015 r. powierzył zadania w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach

Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje

Działanie 1.2„Innowacyjne przedsiębiorstwa”

Poddziałanie 1.2.1„Innowacyjne przedsiębiorstwa– konkurs horyzontalny”

Schemat 1.2 B Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw

Termin naboru (składania wniosków):

od godz. 8.00 dnia 29.05.2017 r. do godz.15.00 dnia 27.07.2017 r.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

grudzień 2017

Miejsce składania wniosków

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

ul. Strzegomska 2-4

53-611 Wrocław

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – generator wniosków o dofinansowanie EFRR – dostępnej na stronie http://snow-dip.dolnyslask.pl i przesyła do IOK w ramach niniejszego konkursu w terminie:

od godz. 8.00 dnia 29.05.2017 r. do godz. 15.00 dnia 27.07.2017 r.

Logowanie do Generatora Wniosków w celu wypełnienia i złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w czasie trwania naboru wniosków. Aplikacja służy do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. System umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk wniosków o dofinansowanie, a także zapewnia możliwość ich złożenia do właściwej instytucji.

Ponadto:

Do siedziby DIP (IOK) należy dostarczyć jeden egzemplarz wydrukowanej z aplikacji generator wniosków – papierowej wersji wniosku, opatrzonej czytelnym podpisem/ami lub parafą i z pieczęcią imienną osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania Wnioskodawcy w terminie

do godz. 15.00 dnia 27.07.2017 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się:

  • Przedsiębiorcy, w tym przedsiębiorcy typu spin off
  • konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami/ szkołami wyższymi lub podmiotami leczniczymi, bądź ze spółkami celowymi tworzonymi przez te podmioty;
  • konsorcja przedsiębiorstw z IOB, w tym organizacjami pozarządowymi.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty obejmujące tworzenie i rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego przedsiębiorstw w zakresie dotyczącym:

  • laboratoriów specjalistycznych oraz działów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach,
  • centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach, będących jednostkami organizacyjnymi lub wyodrębnionymi organizacyjnie jednostkami rozpoczynającymi lub rozwijającymi działalność, której głównym zadaniem jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w wydzielonych i przystosowanych do tego typu działalności pomieszczeniach przy wykorzystaniu infrastruktury technicznej oraz wykwalifikowanej kadry.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

45%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

36 884 380,60 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie wdrożeniowej.

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w Regulaminie Konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach Działania 1.2, Poddziałanie 1.2.1, Schemat 1.2 B można kierować poprzez:

  • e-mail: info.dip@umwd.pl,
  • telefon: 71 776 58 12, 71 776 58 13,
  • lub bezpośrednio w siedzibie:

DIP

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław

Linki

Link do strony Instytucji Organizującej Konkurs – http://dip.dolnyslask.pl/