1.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje / 1.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw (1)

1.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje / 1.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 18.04.2017 do 28.04.2017 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, działające jako Instytucja Pośrednicząca, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działania I.2: Inwestycje przedsiębiorst..

PLANOWANY data naboru wniosków od 18.04.2017 do 28.04.2017

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, działające jako Instytucja Pośrednicząca, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działania I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania I.2.1:Infrastruktura B+R przedsiębiorstw.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Wrzesień 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
Zespół Konsultantów
ul. Moniuszki 7/9,
90-101 Łódź
w dni robocze, w godzinach pracy Centrum Obsługi Przedsiębiorcy.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie (formularze wniosku oraz komplet załączników), przygotowany w sposób określony w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie, należy złożyć w wersji papierowej w formacie A4, w jednym egzemplarzu oraz w formie elektronicznej na nośniku elektronicznym, np. na płycie CD-R/DVD.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Typy beneficjentów:
– przedsiębiorcy;
– konsorcja przemysłowe z rolą wiodącą przedsiębiorcy.

Definicję MŚP określa załącznik I rozporządzenia 651/2014.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ projektu podlegający dofinansowaniu:

– inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, służące wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej, wykorzystywanej do prowadzenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów

Ocena projektów dokonywana jest na podstawie kryteriów wyboru projektów przyjętych przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Ocena projektu składa się z etapu oceny formalnej oraz oceny merytorycznej. Aby wniosek mógł zostać pozytywnie oceniony musi spełnić wszystkie kryteria formalne, a następnie spełnić wszystkie kryteria merytoryczne oraz uzyskać wymagany procent maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania ze wszystkich kryteriów merytorycznych punktowych – tzw. minimum punktowe, które wynosi 60%.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu środkami EFRR w ramach RPO WŁ 2014-2020 wynosi 35% całkowitych wydatków kwalifikowalnych i może ulec zwiększeniu: – o 10 punktów procentowych – w przypadku ubiegania się o dofinansowanie średniego przedsiębiorstwa, – o 20 punktów procentowych – w przypadku ubiegania się o dofinansowanie mikro- i małego przedsiębiorstwa. Szczegółowe informacje na temat dopuszczalnego poziomu dofinansowania określone są w § 11 ust. 11 i 12 Regulaminu konkursu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

43 148 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie część I

Wzór wniosku o dofinansowanie część II

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy zostały opisane w § 22 Regulaminu konkursu

Pytania i odpowiedzi

Konsultacji, informacji oraz wyjaśnień Wnioskodawcom w sprawach dotyczących konkursu udziela Zespół Konsultantów w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, ul. Moniuszki 7/9, w dni robocze w godzinach pracy IP RPO WŁ, po ustaleniu terminu konsultacji. Informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem: (42) 230 15 55 oraz składając zapytanie za pomocą poczty e-mail: info@cop.lodzkie.pl

Linki

Informacje o naborze na stronie Instytucji Organizującej Konkurs