1.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje / 1.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw (2)

1.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje / 1.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw (2)

PLANOWANY data naboru wniosków od 19.09.2017 do 01.12.2017 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, działające jako Instytucja Pośrednicząca, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działania I.2: Inwestycje przedsiębior..

PLANOWANY data naboru wniosków od 19.09.2017 do 01.12.2017

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, działające jako Instytucja Pośrednicząca, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działania I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania I.2.1: Infrastruktura B+R przedsiębiorst.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Marzec 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
Zespół Konsultantów
ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź
w dni robocze, w godzinach pracy Centrum Obsługi Przedsiębiorcy

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie (formularze wniosków oraz komplet załączników), przygotowany w sposób określony w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie, należy złożyć w wersji papierowej w formacie A4, w jednym egzemplarzu oraz w formie elektronicznej na nośniku elektronicznym, np. na płycie CD-R/DVD.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Typy beneficjentów:

– przedsiębiorcy;
– konsorcja przemysłowe z rolą wiodącą przedsiębiorcy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ projektów podlegający dofinansowaniu:

– inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne służące wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej, wykorzystywanej do prowadzenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów

Ocena projektów dokonywana jest na podstawie kryteriów wyboru projektów przyjętych przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.Ocena projektu składa się z etapu oceny formalnej oraz oceny merytorycznej. Aby wniosek mógł zostać pozytywnie oceniony musi spełnić wszystkie kryteria formalne, a następnie spełnić wszystkie kryteria merytoryczne oraz uzyskać wymagany procent maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania ze wszystkich kryteriów merytorycznych punktowych – tzw. minimum punktowe, które wynosi 60%.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi (zgodnie z § 11 ust. 11 Regulaminu konkursu) 35 % wydatków kwalifikowalnych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

84 986 000 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie część I

Wzór wniosku o dofinansowanie część II

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy zostały opisane w § 22 Regulaminu konkursu

Pytania i odpowiedzi

Konsultacji, informacji oraz wyjaśnień Wnioskodawcom w sprawach dotyczących konkursu udziela Zespół Konsultantów w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, ul. Moniuszki 7/9, w dni robocze w godzinach pracy IP RPO WŁ, po ustaleniu terminu konsultacji. Informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem: (42) 230 15 55 oraz składając zapytanie za pomocą poczty e-mail: info@cop.lodzkie.pl.

Linki

Ogłoszenie o naborze na stronie Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi