1.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje / 1.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw (5)

1.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje / 1.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw (5)

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.05.2018 do 17.09.2018 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, działające jako Instytucja Pośrednicząca, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działania I.2: Inwestycje przedsiębior..

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.05.2018 do 17.09.2018

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, działające jako Instytucja Pośrednicząca, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działania I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania I.2.2: Projekty B + R przedsiębiorst.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

grudzień 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy

Zespół Konsultantów

ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź

w dni robocze, w godzinach pracy Centrum Obsługi Przedsiębiorcy

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie (formularze wniosków oraz komplet załączników) należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na nośniku elektronicznym. Do wniosku o dofinansowanie zapisanego na nośniku elektronicznym musi być załączone sporządzone w wersji papierowej Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące złożenia wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej, podpisane przez Wnioskodawcę lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Typy beneficjentów:

– Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwo (MŚP).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ projektu podlegający dofinansowaniu:

– Typ projektu 2 tj. zakup usługi badawczej dotyczącej opracowania nowego lub znacząco ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi) – w tym nowego projektu wzorniczego – lub procesu (metody produkcji lub dostawy) – bon na innowacje.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów

Ocena projektów dokonywana jest na podstawie kryteriów wyboru projektów przyjętych przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.Ocena projektu składa się z etapu oceny formalnej I stopnia, oceny merytorycznej oraz oceny formalnej II stopnia.Aby wniosek mógł zostać rekomendowany do dofinansowania musi spełnić wszystkie kryteria formalne i merytoryczne dostępu oraz uzyskać wymagany procent maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania ze wszystkich kryteriów merytorycznych punktowych, który wynosi 50%.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych wynosi:

Maksymalna intensywność wsparcia na komponent usługowy wynosi 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych tego komponentu.

Maksymalna intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej na komponent wdrożeniowy wynosi 35% całkowitych wydatków kwalifikowalnych tego komponentu.Poziom dofinansowania komponentu wdrożeniowego może ulec zwiększeniu:

a) o 10 punktów procentowych – w przypadku ubiegania się o dofinansowanie średniego przedsiębiorstwa,

b) o 20 punktów procentowych – w przypadku ubiegania się o dofinansowanie mikro- i małego przedsiębiorstwa.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

21 053 000 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie cz. I (Microsoft Office)
Wzór wniosku o dofinansowanie cz. I (OpenOffice)

Wzór wniosku o dofinansowanie cz. II (Microsoft Office)
Wzór wniosku o dofinansowanie cz. II (OpenOffice)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy zostały opisane w § 19 Regulaminu konkursu

Pytania i odpowiedzi

Konsultacji, informacji oraz wyjaśnień Wnioskodawcom w sprawach dotyczących konkursu udziela Zespół Konsultantów w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, ul. Moniuszki 7/9, w dni robocze w godzinach pracy IP, po ustaleniu terminu konsultacji. Informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem: (42) 230 15 55 oraz składając zapytanie za pomocą poczty e-mail: info@cop.lodzkie.pl.

Linki

Ogłoszenie o naborze na stronie Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi