1.2 Sektorowe programy B+R (9)

1.2 Sektorowe programy B+R (9)

PLANOWANY data naboru wniosków od 05.10.2016 do 21.11.2016 NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”, w ramach I osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Inteligentny R..

PLANOWANY data naboru wniosków od 05.10.2016 do 21.11.2016

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”, w ramach I osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Ogłoszenie wyników oceny nastąpi w przeciągu 90 dni od zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego IP.

Link do sytemu informatycznego IP będzie aktywny od 5 października 2016 r.

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie wyłącznie w wersji elektronicznej w udostępnionym dla tego celu systemie informatycznym IP.

Logowanie do systemu informatycznego IP możliwe jest po wejściu na stronę internetową od dnia 5 października 2016 r. do 21 listopada 2016 r. (do godz. 16:00).

Link do sytemu informatycznego IP będzie aktywny od 5 października 2016 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:

  1. przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa) albo
  2. konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach Działania 1.2, dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dostępne są na stronie NCBR.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Nie dotyczy.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Budżet przeznaczony na dofinansowanie projektów wynosi: 250 000 000 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie NCBR.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie dostępny jest na stronie NCBR.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie dostępny jest na stronie NCBR.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 217).

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące naboru wniosków można kierować na następujące adresy mailowe:

  • w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet projektu) na adres mailowy: innotabor-finanse@ncbr.gov.pl.
  • w zakresie ogólnym (w pozostałych sprawach) na adres mailowy: innotabor@ncbr.gov.pl oraz pod numerami telefonów: (22) 39 07 282, (22) 39 07 171.

Linki

http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/innomoto/