1.2 Transfer wiedzy do gospodarki (1)

1.2 Transfer wiedzy do gospodarki (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 03.04.2017 do 05.06.2017 Instytucja Pośrednicząca – Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2. Transfer wiedzy do gospodarki (konkurs nr RPPM.01.02.00-IP.02-22-001/17).Szczegółowe informacje na temat..

PLANOWANY data naboru wniosków od 03.04.2017 do 05.06.2017

Instytucja Pośrednicząca – Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2. Transfer wiedzy do gospodarki (konkurs nr RPPM.01.02.00-IP.02-22-001/17).Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w Regulaminie konkursu dostępnym poniżej. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla projektów wpisanych do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego (umowy zawartej pomiędzy Rządem Polskim a Samorządem Województwa Pomorskiego w dniu 19 grudnia 2014 r. ze zm.).

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Konkurs powinien zostać rozstrzygnięty we wrześniu 2017 roku

Miejsce składania wniosków

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
al. Grunwaldzka 472 D
80-309 Gdańsk

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych dostępnym na stronie www.gwa.pomorskie.eu.

Następnie należy złożyć do Instytucji Pośredniczącej – Agencji Rozwoju Pomorza S.A. wniosek, na który składa się podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami w wersji papierowej osobiście lub przesłać na adres wskazany powyżej.

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w pkt 11 Regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do wszystkich typów beneficjentów wymienionych w pkt 6 opisu Działania 1.2 zamieszczonego w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WP), tj. Jednostki naukowe w ewentualnych partnerstwach z:
– innymi jednostkami naukowymi,
– przedsiębiorcami,
– IOB,- jednostkami samorządu terytorialnego i ich jednostkami organizacyjnymi,
– związkami i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje wszystkie typy projektów wymienione w pkt 5 opisu Działania 1.2 zamieszczonego w SzOOP RPO WP.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Działania 1.2. przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego znajdują się w Rozdziale 8.3. SzOOP RPO WP. Wyciąg z kryteriów wyboru projektów stanowi Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Projekty co do zasady są objęte pomocą publiczną. Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych wskazanych w pkt 4.5 Regulaminu konkursu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na konkurs wynosi 88 288 682 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Załączniki do regulaminu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w pkt 9 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

– w sprawach dotyczących Działania 1.2. informacji udziela telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:
Małgorzata Iwanowicz, tel. (58) 32 33 294, e-mail: malgorzata.iwanowicz@arp.gda.pl,

– w sprawach dotyczących naboru wniosków informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

Karolina Piekarska, tel. (58) 32 33 258, e-mail: karolina.piekarska@arp.gda.pl,

– w sprawach dotyczących Generatora Wniosków Aplikacyjnych informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

Dariusz Pyśko, tel. (58) 326 81 13, e-mail: d.pysko@pomorskie.eu,
Andrzej Wrona, tel. (58) 326 81 13, e-mail: a.wrona@pomorskie.eu,
Miłosz Mociewicz, tel. (58) 32 33 221, e-mail: milosz.mociewicz@arp.gda.pl

Linki

www.rpo.pomorskie.eu