1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe / 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego (2)

1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe / 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego (2)

PLANOWANY data naboru wniosków od 02.05.2018 do 18.05.2018 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza konkurs zamknięty nr POWR.01.02.01-IP.24-14-001/18 w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkurs..

PLANOWANY data naboru wniosków od 02.05.2018 do 18.05.2018

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza konkurs zamknięty nr POWR.01.02.01-IP.24-14-001/18 w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu III kwartał 2018 r.

Miejsce składania wniosków

W formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA)

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego SOWA dostępnego poprzez stronę www.sowa.efs.gov.pl. Logowanie do systemu SOWA w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w okresie naboru wniosków.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą ubiegać się instytucje rynku pracy zgodnie z art. 6 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:

– publiczne służby zatrudnienia,
– Ochotnicze Hufce Pracy,
– agencje zatrudnienia,
– instytucje szkoleniowe,
– instytucje dialogu społecznego [1]

[1]Instytucjami dialogu społecznego na rynku pracy zgodnie z art. 6 ust. 6 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy są: związki zawodowe lub organizacje związków zawodowych, organizacje pracodawców, organizacje bezrobotnych, organizacje pozarządowe jeżeli wśród zadań statutowych znajduje się realizacja zadań w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekty ukierunkowane na poprawę sytuacji na rynku pracy osób młodych do 29 roku życia zamieszkujących na terenie województwa mazowieckiego. W ramach projektów realizowane będzie wsparcie w postaci indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej przez zastosowanie instrumentów i usług rynku pracy, takich jak m.in.: poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy (jako obowiązkowe formy wsparcia), szkolenia, staże, finansowanie kosztów dojazdu.Szczegółowe informacje na temat typów projektów możliwych do realizacji znajdują się
w Regulaminu konkursu).

Uczestnikami projektu mogą być osoby z województwa mazowieckiego[1], w tym osoby
z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29[2] lat:
a)osoby pozostające bez pracy (osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne) niezarejestrowane
w urzędzie pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET;
b) osoby z następujących grup docelowych: imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia), reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, zgodnie z definicjami zawartymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020,
(z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1[3]).

[1] Powyższe kryterium nie ma zastosowania w sytuacji kierowania wsparcia do osób należących do kategorii imigrantów i reemigrantów.
[2] Do dnia poprzedzającego dzień 30 urodzin.
[3]Młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę zastępczą (do 2 lat po opuszczeniu instytucji pieczy), osoby, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu), osoby, które opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze(do 2 lat po opuszczeniu), osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki w szkole specjalnej), matki przebywające w domach samotnej matki, osoby, które opuściły zakład karny lub areszt śledczy (do 2 lat po opuszczeniu), osoby, które opuściły zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich (do 2 lat po opuszczeniu), osoby, które opuściły zakłady pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu zatrudnienia w zakładzie).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały wskazane w Regulaminie konkursu. (PDF 1 MB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 95%. Minimalny poziom wkładu własnego wynosi 5%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota dofinansowania w ramach konkursu wynosi 20 000 000,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 1 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 436 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

1.Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 1 MB)

2. Wzór umowy o dofinansowanie- kwoty ryczałtowe (PDF 1 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały opisane w Regulaminie konkursu (PDF 1 MB)

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje dla ubiegających się o dofinansowanie udzielane są w Instytucji Organizującej Konkurs
Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie,
ul. Młynarska 16,
01-205 Warszawa (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16:00),
w Punkcie Informacyjnym EFS;

Konsultacje elektroniczne- drogą e-mailową na adres: punktinformacyjnyefs@wup.mazowsze.pl);
Konsultacje telefoniczne- pod numerem tel. 22 578 44 34.

Linki

Strona internetowa IOK (wupwarszawa.praca.gov.pl) oraz http://power-wupwarszawa.praca.gov.pl