1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe / 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego (20)

1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe / 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego (20)

PLANOWANY data naboru wniosków od 31.10.2020 do 20.11.2020 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłasza konkurs nr POWR.01.02.01-IP.17-10-002/20 w ramach: Osi Priorytetowej I „Rynek pracy otwarty dla wszystkich ” Działania 1.2 „Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy” Poddziałania 1...

PLANOWANY data naboru wniosków od 31.10.2020 do 20.11.2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłasza konkurs nr POWR.01.02.01-IP.17-10-002/20 w ramach:

Osi Priorytetowej I „Rynek pracy otwarty dla wszystkich ”

Działania 1.2 „Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy”

Poddziałania 1.2.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego”

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

marzec 2021 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować i złożyć na formularzu wniosku zgodnym z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu konkursu, w formie dokumentu elektronicznego w systemie obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować i złożyć na formularzu wniosku zgodnym z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu konkursu, w formie dokumentu elektronicznego w systemie obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA.

Jednocześnie, zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.termin na złożenie wniosku zostanie zachowany, również w przypadku gdy wniosek wpłynie do WUP w Łodzi za pomocą systemu SOWA w ciągu 14 dni po upływie terminu na jego złożenie tj. do dnia 04.12.2020 r. do godz. 14:00.

Na wnioskodawcy spoczywa obowiązek wykazania, że uchybienie terminowi złożenia wniosku do dnia 04.12.2020 r. do godz.14.00 było wynikiem okoliczności bezpośrednio powiązanej z COVID-19. Oznacza to, że wnioskodawca, który składa wniosek po terminie, musi uwiarygodnić i wyjaśnić jaka okoliczność będąca bezpośrednim skutkiem wystąpienia COVID-19 spowodowała, że nie było w jego przypadku możliwe złożenie wniosku o dofinansowanie w pierwotnym terminie.

Ocena okoliczności, które spowodowały uchybienie terminowi leży w gestii IOK.Wniosek złożony za pomocą generatora wniosków pomiędzy dniem 20.11.2020 r. po godz. 14.00, a dniem 04.12.2020 r. do godz. 14.00, bez wymaganego załącznika wyjaśniającego powód nie złożenia wniosku w pierwotnym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Beneficjentami w konkursie mogą być:

TYP 1: Beneficjenci, którzy jednocześnie spełniają poniższe warunki:

a) działają jako organizacja pozarządowa lub agencja zatrudnienia (organizacje te powinny posiadać doświadczenie w zakresie aktywizacji zawodowej),

b) w chwili złożenia wniosku o dofinansowanie od co najmniej 3 lat prowadzili działalność w zakresie aktywizacji zawodowej na terenie województwa, w którym będzie realizowany projekt,

c) posiadają siedzibę na terenie województwa, w którym będzie realizowany projekt,

d) mają wiedzę, jak docierać do potencjalnych uczestników projektów (we wniosku o dofinansowanie zawarty jest opis sposobu dotarcia do osób wymagających wsparcia),

e) posiadają bardzo dobrą znajomość potrzeb firm zlokalizowanych na obszarze realizacji projektu (opis potrzeb powinien znaleźć się we wniosku o dofinansowanie).

TYP 2: Beneficjenci, którzy spełniają łącznie poniższe warunki:

a) są przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców lub związkiem pracodawców, przy czym w przypadku przedsiębiorców – zatrudniająminimum 10 pracowników (w oparciu o umowę o pracę),

b) posiadają siedzibę na terenie województwa, w którym będzie realizowany projekt,

c) w ciągu ostatnich 3 lat, przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, realizowali programy stażowe lub programy praktyk,

d) mają wiedzę, jak docierać do potencjalnych uczestników projektów (we wniosku o dofinansowanie zawarty jest opis sposobu dotarcia do osób wymagających wsparcia).

TYP 3: Beneficjenci, którzy spełniają łącznie poniższe warunki:

a) są uczelniami lub szkołami realizującymi kształcenie zawodowe,

b) posiadają siedzibę na terenie województwa, w którym będzie realizowany projekt,

c) w ciągu ostatnich 3 lat, przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, realizowali programy stażowe lub programy praktyk,

d) mają wiedzę, jak docierać do potencjalnych uczestników projektów (we wniosku o dofinansowanie zawarty jest opis sposobu dotarcia do osób wymagających wsparcia na poziomie lokalnym).

TYP 4: Beneficjent, który spełnia łącznie poniższe warunki:

a) jest Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną posiadającą doświadczenie w pozyskiwaniu pracowników i w wyszukiwaniu miejsc pracy,

b) posiada siedzibę na terenie województwa łódzkiego, w którym będzie realizowany projekt,c) posiada bardzo dobrą znajomość potrzeb firm zlokalizowanych na obszarze realizacji projektu (opis potrzeb powinien znaleźć się we wniosku o dofinansowanie),

d) ma wiedzę, jak docierać do potencjalnych uczestników projektów (we wniosku o dofinansowanie zawarty jest opis sposobu dotarcia do osób wymagających wsparcia na poziomie lokalnym).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekt będzie realizowany w formule tzw. projektu stażowego, zgodnie z warunkami opisanymi w dokumencie „Staże z PO WERem.

Zalecenia dotyczące realizacji projektów stażowych w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój".Beneficjent zapewnia w szczególności:

a)otwartą rekrutację uczestników stażu;

b)otwarty nabór ofert staży oraz podmiotów przyjmujących na staż;

c)przejrzyste zasady rekrutacji stażystów;

d)dopasowanie profili stażystów do potrzeb pracodawców, a programu stażu do preferencji i potrzeb stażystów;

e)możliwość organizacji szkoleń dla uczestników staży, służących podniesieniu kompetencji lub kwalifikacji, które są zgodne z tematyką stażu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru zostały określone w Regulaminie konkursu (DOCX 269 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

  • maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 95,00%
  • wymagana minimalna wartość projektu zgodnie z kryteriami konkursu wynosi 439 210,00 PLN

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 10 000 000,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (DOCX 269 KB)

Załącznik nr 1 (PDF 421 KB) – Wzór formularza wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Załącznik nr 2 (PDF 1 MB) – Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu

Załącznik nr 3 (DOC 337 KB) – Wzór karty oceny merytorycznej (KOM)

Załącznik nr 4 (DOC 142 KB) – Wzór stanowiska negocjacyjnego

Załącznik nr 5 (DOCX 58 KB) – Wzór Karty weryfikacji kryterium kończącego negocjacje (KWKKN)

Załącznik nr 6 (DOCX 88 KB)– Wymagania dotyczące cen rynkowych

Załącznik nr 7 (PDF 380 KB) – „Staże z PO WERem. Zalecenia dotyczące realizacji projektów stażowych w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój”

Załącznik nr 8 (PDF 735 KB) – „Materiały informacyjne Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotyczące rozliczenia wsparcia związanego z organizacją staży lub praktyk zawodowych w projektach współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”

Załącznik nr 9 (DOC 163 KB) – Opracowanie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej „Wykorzystanie niestandardowych metod docierania do osób młodych na przykładzie osób z GRUPY NEET”

Załącznik nr 10 (DOC 16 MB)– Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Załącznik nr 11 (DOCX 110 KB) Wzór minimalnego zakresu umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 1 (PDF 421 KB) – Wzór formularza wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 10 (DOC 16 MB)– Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz art. 18 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 694).

Zmiany w procedurze odwoławczej spowodowane wystąpieniem pandemii COVID-19 obowiązują w okresie przewidzianym w art. 35 ww. ustawy , tj. od 01.02.2020 r. do 31.12.2020 r.

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi znajdują się na stronie www.power.wup.lodz.pl w zakładce Często zadawane pytania

Linki

strona internetowa Instytucji Ogłaszającej Konkurs – www.power.wup.lodz.pl