1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe / 1.2.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy (EFS) – subregion ełcki

1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe / 1.2.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy (EFS) – subregion ełcki

PLANOWANY data naboru wniosków od 09.03.2018 do 19.03.2018 Nabór wniosków o dofinansowanie realizowany jest w ramach konkursu numer POWR.01.02.02-IP.18-28-003/18 (Oś I, Działanie 1.2, Poddziałanie 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój). Nabór dotyczy projektów aktywizacji osób..

PLANOWANY data naboru wniosków od 09.03.2018 do 19.03.2018

Nabór wniosków o dofinansowanie realizowany jest w ramach konkursu numer POWR.01.02.02-IP.18-28-003/18 (Oś I, Działanie 1.2, Poddziałanie 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój).

Nabór dotyczy projektów aktywizacji osób młodych pozostających bez pracy, zamieszkujących w subregionie olsztyńskim.

Konkurs otwarty, w ramach którego zaplanowano dwie rundy naboru wniosków, przy czym organizacja II rundy uzależniona będzie od dostępności alokacji po rozstrzygnięciu I rundy. Informacja o stopniu wykorzystania alokacji na konkurs w wyniku rozstrzygnięcia I rundy zostanie podana do publicznej wiadomości, a nabór w ramach kolejnej rundy zostanie ogłoszony co najmniej 30 dni przed jego rozpoczęciem. Planowane terminy naborów określono w Regulaminie konkursu.

Logo pakietu dla miast średnich

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

II kwartał 2018

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

ul. Głowackiego 28

10-448 Olsztyn

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy przesłać na obowiązującym formularzu w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych Wiedza Edukacja Rozwój (SOWA) dostępnej pod adresem www.sowa.efs.gov.pl (wersja formularza wniosku w generatorze 3.0) w terminie od 9 do 19 marca 2018 r.

Procedura składania wniosków opisana została w podrozdziale 1.5 Regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Instytucje rynku pracy zgodnie z art. 6 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:

  • publiczne służby zatrudnienia
  • Ochotnicze Hufce Pracy
  • agencje zatrudnienia
  • instytucje szkoleniowe
  • instytucje dialogu społecznego
  • instytucje partnerstwa lokalnego

W ramach niniejszego konkursu, ze względu na zawężenie grupy docelowej przez kryterium dostępu nr 1, Powiatowe Urzędy Pracy nie mogą ubiegać się o dofinansowanie projektu ani być partnerami w projektach. W przypadku złożenia wniosku przez PUP, zostanie on odrzucony. W przypadku wniosku, w którym PUP będzie partnerem, zasadność partnerstwa zostanie podważona przez oceniających, co w konsekwencji obniży ocenę projektu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekty ukierunkowane na poprawę sytuacji na rynku pracy osób młodych do 29 roku życia zamieszkujących na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

W ramach projektów realizowane będzie wsparcie w postaci indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej przez zastosowanie instrumentów i usług rynku pracy, takich jak m.in.: poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy (jako obowiązkowe formy wsparcia), szkolenia, staże, finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie.

Szczegółowe informacje na temat typów projektów możliwych do realizacji znajdują się w podrozdziale 1.4 Regulaminu konkursu

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów opisane zostały szczegółowo w rozdziale III Regulaminu konkursu

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95 %

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

3 300 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzory umów o dofinansowanie stanowią załączniki nr 4-6 do Regulaminu konkursu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza opisana jest szczegółowo w rozdziale IV Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Dodatkowych informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Zespołu ds. Informacji i Promocji:

  • Małgorzata Pałyska, telefon: 89 522 79 55, e-mail: m.palyska@up.gov.pl
  • Daniel Kalski, telefon: 89 522 79 65, e-mail: d.kalski@up.gov.pl

Linki

Ogłoszenie o naborze

Regulamin konkursu

Załączniki do regulaminu