1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe / 1.2.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy (Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego (5)

1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe / 1.2.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy (Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego (5)

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.03.2017 do 24.04.2017 W dniu 27 lutego 2017 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu ogłasza nabór na projekty konkursowe współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społeczne..

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.03.2017 do 24.04.2017

W dniu 27 lutego 2017 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu ogłasza nabór na projekty konkursowe współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

IV kwartał 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu,
ul. Głogowska 25c,
45-315 Opole

Sposób składania wniosków

 1. Wniosek o dofinansowanie jest składany na obowiązującym formularzu zgodnym z załącznikiem nr 6 do niniejszego Regulaminu konkursu (DOCX 129 KB) jedynie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA.
 2. Złożenie wniosku w systemie SOWA oznacza potwierdzenie zgodności z prawdą oświadczeń zawartych w sekcji VIII wniosku.
 3. Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie należy uznać datę złożenia wersji elektronicznej wniosku w systemie obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA.

Nie ma możliwości złożenia wniosku w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą.

Nie ma możliwości złożenia wniosku za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej (e-PUAP).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się: Instytucje rynku pracy zgodnie z art. 6 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:

 • publiczne służby zatrudnienia,
 • Ochotnicze Hufce Pracy,
 • agencje zatrudnienia,
 • instytucje szkoleniowe,
 • instytucje dialogu społecznego ,
 • instytucje partnerstwa lokalnego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są projekty dotyczące wsparcia indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych (bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy, w tym w szczególności osób niezarejestrowanych w urzędzie pracy) poprzez:

1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne) :

a) identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych,

b) kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych,

2. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, które przedwcześnie opuszczają system edukacji lub osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji:

a) kontynuacja nauki dla osób młodych, u których zdiagnozowano potrzebę uzupełnienia edukacji formalnej lub potrzebę potwierdzenia kwalifikacji m.in. poprzez odpowiednie egzaminy,

b) nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia,

3. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców:

a) nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki, spełniające standardy wskazane w Europejskich Ramach Jakości Praktyk i Staży,

b) wsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia, refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (wyłącznie w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem),

4. Instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej (uwzględniając mobilność zawodową na europejskim rynku pracy za pośrednictwem sieci EURES):

a) wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia w sektorze lub branży, m.in. poprzez zmianę lub uzupełnienie kompetencji lub kwalifikacji pozwalających na podjęcie zatrudnienia w innym sektorze, min. poprzez praktyki, staże i szkolenia, spełniające standardy wyznaczone dla tych usług (np. Europejskie i Polskie Ramy Jakości Praktyk i Staży),

b) wsparcie mobilności geograficznej dla osób młodych, u których zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie,

5. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób niepełnosprawnych:

a) niwelowanie barier jakie napotykają osoby młode niepełnosprawne w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. poprzez finansowanie pracy asystenta osoby niepełnosprawnej, którego praca spełnia standardy wyznaczone dla takiej usługi i doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Kryteria wyboru projektów

Szczegółowe kryteria wyboru projektów znajdują się w Regulaminie konkursu nr POWR.01.02.01-IP.19-16-001/17 (DOCX 378 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) przyznany Wnioskodawcy wynosi 95,00%. Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 5,00 % wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja przeznaczona na niniejszy konkurs w ramach Poddziałania 1.2.1 PO WER 2014-2020, wynosi 13 242 077,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (DOCX 378 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (DOCX 129 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (DOC 16 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje o procedurze odwoławczej dostępne są w Regulaminie konkursu nr POWR.01.02.01-IP.19-16-001/17 (DOCX 378 KB)

Pytania i odpowiedzi

Szczegółowych informacji dotyczących wypełniania wniosku w ramach PO WER 2014-2020 oraz możliwości ubiegania się o środki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego udziela:

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu – Punkt Informacyjny o EFS

 • adres: ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, pokój nr 14,
 • tel. 77 44 16 754,
 • fax: 77 44 16 599,
 • e-mail:punktefs@wup.opole.pl, wup@wup.opole.pl,
 • strona internetowa: www.power.wup.opole.pl
 • Wydział ds. RPO i Wdrażania PO WER: tel. 77 44 16 492.

Linki

www.power.wup.opole.pl