1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe / 1.2.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy (Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego), konkurs POWR.01.02.01-IP.21-18-006/17

1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe / 1.2.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy (Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego), konkurs POWR.01.02.01-IP.21-18-006/17

PLANOWANY data naboru wniosków od 15.05.2017 do 31.05.2017 27.03.2017 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza konkurs nr POWR.01.02.01-IP.21-18-006/17 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I – Osoby młode ..

PLANOWANY data naboru wniosków od 15.05.2017 do 31.05.2017

27.03.2017 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza konkurs nr POWR.01.02.01-IP.21-18-006/17 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I – Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 – Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

listopad 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w terminie od 15 maja 2017 roku do 31 maja 2017 roku w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dostępnego pod adresem https://www.sowa.efs.gov.pl.

Instytucją odpowiedzialną za organizację konkursu jest:

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie,

ul. płk. L. Lisa- Kuli 20

35-025 Rzeszów.

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioski o dofinansowanie mogą składać instytucje rynku pracy zgodnie z art. 6 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:

 • publiczne służby zatrudnienia,
 • Ochotnicze Hufce Pracy,
 • agencje zatrudnienia,
 • instytucje szkoleniowe,
 • instytucje dialogu społecznego,
 • instytucje partnerstwa lokalnego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie można otrzymać na realizację projektów w typie:

Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych (bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy, w tym w szczególności osób niezarejestrowanych w urzędzie pracy) poprzez:

 1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne).
 2. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, które przedwcześnie opuszczają system edukacji lub osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji.
 3. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców.
 4. Instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej (uwzględniając mobilność zawodową na europejskim rynku pracy za pośrednictwem sieci EURES).
 5. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób niepełnosprawnych.
 6. Instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Kryteria wyboru projektów

KRYTERIA FORMALNE:

A. OGÓLNE KRYTERIUM FORMALNE DOTYCZĄCE TERMINU ZŁOŻENIA WNIOSKU:

Wniosek złożono w terminie wskazanym w regulaminie konkursu.

B.POZOSTAŁE OGÓLNE KRYTERIA FORMALNE (oceniane jeżeli pozytywnie oceniono ogólne kryterium formalne dotyczące złożenia wniosku):

1. Wniosek wypełniono w języku polskim.

2. Wniosek złożono w formie wskazanej w regulaminie konkursu.

3. Wydatki w projekcie o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w PLN równowartości kwoty 100 000 EUR wkładu publicznego są rozliczane uproszczonymi metodami, o których mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

4. Wnioskodawca oraz partnerzy (o ile dotyczy) podlegają wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

5. Wnioskodawca zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych PO WER jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie w ramach właściwego Działania/Podziałania PO WER.

6. W przypadku projektu partnerskiego spełnione zostały wymogi dotyczące:

a) wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 33 ust. 2-4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 (o ile dotyczy);

b) braku powiązań, o których mowa w art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 oraz w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych PO WER, pomiędzy podmiotami tworzącymi partnerstwo oraz

c) utworzenia albo zainicjowania partnerstwa w terminie zgodnym ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych PO WER tj. przed złożeniem wniosku o dofinansowanie albo przed rozpoczęciem realizacji projektu, o ile data ta jest wcześniejsza od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

7. Wnioskodawca oraz partnerzy krajowi (o ile dotyczy), ponoszący wydatki w danym projekcie z EFS, posiadają łączny obrót za ostatni zatwierdzony rok obrotowy zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.) (jeśli dotyczy) lub za ostatni zamknięty i zatwierdzony rok kalendarzowy równy lub wyższy od łącznych rocznych wydatków w ocenianym projekcie i innych projektach realizowanych w ramach EFS, których stroną umowy o dofinansowanie jest instytucja, w której dokonywana jest ocena formalna wniosku w roku kalendarzowym, w którym wydatki są najwyższe.

C: KRYTERIA DOSTĘPU (weryfikowane na etapie oceny formalnej):

1. Uczestnikami projektu są wyłącznie osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET, zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1

2. Minimum 85% uczestników projektu stanowią osoby bierne zawodowo.

3. Projekt jest skierowany wyłącznie do osób fizycznych zamieszkujących województwo podkarpackie (osób fizycznych posiadających miejsce zamieszkania na obszarze województwa podkarpackiego w rozumieniu przepisów kodeksu Cywilnego).

4. Okres realizacji projektu nie przekracza 18 miesięcy, a projekt rozpoczyna się nie później niż 3 miesiące od daty rozstrzygnięcia konkursu.

5. Jeden podmiot może wystąpić w ramach konkursu – jako wnioskodawca albo partner – nie więcej niż jeden raz we wniosku o dofinansowanie.

6. Projekt zakłada:

a) minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej w przypadku uczestników nie kwalifikujących się do żadnej z poniżej wymienionych grup docelowych na poziomie co najmniej 43%;

b) minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej w przypadku osób z niepełnosprawnościami na poziomie co najmniej 17 %;

c) minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej w przypadku osób o niskich kwalifikacjach na poziomie co najmniej 48%;

d) minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej w przypadku osób długotrwale bezrobotnych na poziomie co najmniej 35%.

7. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa podkarpackiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu.

8. Udzielenie wsparcia w ramach projektu każdorazowo poprzedzone jest identyfikacją potrzeb uczestnika projektu poprzez opracowania lub aktualizację Indywidualnego Planu Działania albo innego dokumentu pełniącego analogiczną funkcję.

9. Wsparcie zakładane w projekcie ma charakter indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej i opiera się na co najmniej trzech elementach pomocy wybranych spośród form wsparcia wskazanych w PO WER, w tym obligatoryjnie identyfikacji potrzeb (poprzez opracowanie lub aktualizację Indywidualnego Planu Działania albo innego dokumentu pełniącego analogiczną funkcję) i pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego oraz zostało dostosowane do specyficznych potrzeb grupy docelowej. Trzecia i kolejne formy wsparcia zostaną dostosowane do potrzeb uczestnika projektu, zgodnie z opracowanym dla niego Indywidualnym Planem Działania.

10. Wsparcie dla osób młodych do 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia jest udzielane w projekcie zgodnie ze standardami określonymi w Planie realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce, tzn. w ciągu czterech miesięcy od dnia przystąpienia do projektu osobom młodym zostanie zapewniona wysokiej jakości oferta zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu.

11. Efektem szkolenia jest uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem), w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. Uzyskanie kwalifikacji lub kompetencji jest każdorazowo weryfikowane poprzez przeprowadzenie odpowiedniego ich sprawdzenia (np. w formie egzaminu).

12. Jeżeli projekt zakłada szkolenia zawodowe muszą one odpowiadać bieżącym potrzebom rynku pracy.

13. Średni koszt przypadający w projekcie na jednego uczestnika projektu nie może przekraczać 18 500,00 PLN (do średniego kosztu przypadającego na jednego uczestnika projektu nie wlicza się kosztów racjonalnych usprawnień w przypadku zaistnienia w trakcie realizacji projektu potrzeby ich zastosowania w celu umożliwienia udziału w projekcie osobom z niepełnosprawnościami).

14. Projekt realizowany jest zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.

KRYTERIA HORYZONTALNE:

1. Projekt jest zgodny z prawodawstwem krajowym w zakresie odnoszącym się do sposobu realizacji i zakresu projektu.

2. Projekt jest zgodny z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn (na podstawie standardu minimum).

3. Projekt jest zgodny z pozostałymi właściwymi zasadami unijnymi (w tym zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasadą zrównoważonego rozwoju) oraz z prawodawstwem unijnym.

4. Projekt jest zgodny ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych PO WER.

5. Projekt jest zgodny z właściwym celem szczegółowym PO WER.

OGÓLNE KRYTERIA MERYTORYCZNE:

Ocena spełniania kryteriów merytorycznych dokonywana jest w skali punktowej od 0 do 100 punktów niezależnie przez dwóch członków KOP wybranych w drodze losowania. Spełnienie przez projekt kryteriów merytorycznych w minimalnym zakresie oznacza uzyskanie od każdego z obydwu oceniających co najmniej 60% punktów za spełnienie poszczególnych kryteriów.

KRYTERIA PREMIUJĄCE:

1. 100% uczestników projektu stanowią osoby z niepełnosprawnościami.

2. Projekt zapewnia wykorzystanie zwalidowanych rezultatów PIW EQUAL i/lub rozwiązań wypracowanych w projektach innowacyjnych PO KL zgromadzonych przez Krajową Instytucję Wspomagającą w bazie dostępnej na stronie http://www.kiw-pokl.org.pl.

3. Wnioskodawca i/lub Partner posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności w obszarze aktywizacji zawodowej osób młodych do 29 roku życia (w okresie ostatnich trzech lat poprzedzających dzień złożenia wniosku) na terenie województwa podkarpackiego.

4. Wsparcie mające na celu zdobycie doświadczenia zawodowego jest realizowane w ramach stażu/praktyki zawodowej/zatrudnienia subsydiowanego/wolontariatu u konkretnego pracodawcy i dostosowane jest do potrzeb konkretnego pracodawcy. Co najmniej 60% uczestników objętych wyżej wymienionym wsparciem, po zakończeniu udziału w projekcie podejmie zatrudnienie u konkretnego pracodawcy.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 95% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu (minimalny wkład własny beneficjenta powinien wynieść 5% wydatków kwalifikowalnych projektu)

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków dostępnych w ramach ogłaszanego konkursu wynosi 18 164 563,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 1023 KB)

Załączniki do regulaminu konkursu (ZIP 10 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 517 KB) oraz instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (PDF 747 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie koszty rzeczywiście poniesione (PDF 1 MB) wzór umowy o dofinansowanie (kwoty ryczałtowe) (PDF 1 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Informacje dotyczące procedury odwoławczej znajdują się w Regulaminie konkursu w Podrozdziale 4.6.

Pytania i odpowiedzi

Informacji dla ubiegających się o dofinansowanie udziela Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie: Wydział Wdrażania POWER, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul.Poniatowskiego 10

oraz

Punkt Informacyjny EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie ul. płk L. Lisa -Kuli 20 tel. (17) 850 92 00

Informacje udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30

Linki

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój