1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe / 1.2.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy (Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego (10)

1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe / 1.2.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy (Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego (10)

PLANOWANY data naboru wniosków od 21.09.2017 do 29.09.2017 Niniejszy konkurs jest ponowieniem konkursu numer POWR.01.02.01-IP.15-12-006/17 w zakresie subregionów, w których nie wybrano projektów do dofinansowania tj. subregionu sądeckiego oraz subregionu podhalańskiego. Informacje o nabor..

PLANOWANY data naboru wniosków od 21.09.2017 do 29.09.2017

Niniejszy konkurs jest ponowieniem konkursu numer POWR.01.02.01-IP.15-12-006/17 w zakresie subregionów, w których nie wybrano projektów do dofinansowania tj. subregionu sądeckiego oraz subregionu podhalańskiego.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

IV kwartał 2017

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Plac Na Stawach 1

30-107 Kraków

Sposób składania wniosków

Wnioski w ramach niniejszego konkursu przyjmowane będą od 21 września 2017 r. (dzień otwarcia naboru) do 29 września 2017 r. do godz. 16.00 (dzień i godzina zamknięcia naboru). Wniosek o dofinansowanie projektu należy składać wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem elektronicznym na obowiązującym w systemie SOWA formularzu. Główne metody podpisu wniosku o dofinansowanie to certyfikat kwalifikowany lub profil zaufany ePUAP.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Poddziałania 1.2.1 PO WER o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się instytucje rynku pracy zgodnie z art. 6 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj.:
1) publiczne służby zatrudnienia;
2) Ochotnicze Hufce Pracy;
3) agencje zatrudnienia;
4) instytucje szkoleniowe;
5) instytucje dialogu społecznego;
6) instytucje partnerstwa lokalnego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zgodnie z SzOOP PO WER oraz kryteriami dostępu określonymi dla niniejszego konkursu możliwa jest jedynie realizacja projektów wspierających indywidualną i kompleksową aktywizację zawodowo-edukacyjną osób młodych (biernych zawodowo) z wykorzystaniem następujących typów operacji:

1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjny):identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych (obligatoryjny);kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby (obligatoryjny) lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych.

2. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, które przedwcześnie opuszczają system edukacji lub osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji:kontynuacja nauki dla osób młodych, u których zdiagnozowano potrzebę uzupełnienia edukacji formalnej lub potrzebę potwierdzenia kwalifikacji m.in. poprzez odpowiednie egzaminy;nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia.

3. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców:nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki, spełniające standardy wskazane w Europejskich Ramach Jakości Praktyk i Staży;wsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia, refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (wyłącznie w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem).

4. Instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej (uwzględniając mobilność zawodową na europejskim rynku pracy za pośrednictwem sieci EURES):wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia w sektorze lub branży, m.in. poprzez zmianę lub uzupełnienie kompetencji lub kwalifikacji pozwalających na podjęcie zatrudnienia w innym sektorze, min. poprzez praktyki, staże i szkolenia, spełniające standardy wyznaczone dla tych usług (np. Europejskie i Polskie Ramy Jakości Praktyk i Staży);wsparcie mobilności geograficznej dla osób młodych, u których zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie.

5. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób niepełnosprawnych:niwelowanie barier jakie napotykają osoby młode niepełnosprawne w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. poprzez finansowanie pracy asystenta osoby niepełnosprawnej, którego praca spełnia standardy wyznaczone dla takiej usługi i doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych.

6. Instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia:wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały zawarte w Regulaminie konkursu (PDF 2 MB).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Kwota przeznaczona na niniejszy konkurs wynosi 17 700 000,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków UE wynosi 84,28 %. Maksymalny poziom całkowitego dofinansowania projektu (ze środków UE + współfinansowanie z budżetu państwa) wynosi 95 % tj. 16 815 000,00 PLN. Wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w wysokości minimum 5,00% wartości projektu. Wkład własny wnoszony przez podmioty niepubliczne jest wkładem prywatnym.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

16 815 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin Konkursu (PDF 2 MB)

Załącznik nr 1 Diagnoza – konkurs subregionalny (PDF 714 KB)

Załącznik nr 2 Standard usług (PDF 638 KB)

Załącznik nr 3 Katalog maksymalnych stawek (PDF 718 KB)

Załącznik nr 4 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (PDF 700 KB)

Załącznik nr 5 Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie PO WER (PDF 608 KB)

Załącznik nr 6 Wzór karty weryfikacji poprawności wniosku (PDF 316 KB)

Załącznik nr 7 Wzór deklaracji poufności dla członka KOP z prawem dokonywania oceny (PDF 325 KB)

Załącznik nr 8 Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (PDF 331 KB)i

Załącznik nr 9 Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności (PDF 334 KB)

Załącznik nr 10 Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP (PDF 328 KB)

Załącznik nr 11 Wzór karty oceny formalno-merytorycznej (PDF 653 KB)

Załącznik nr 12 Wzór karty weryfikacji karty kryterium kończącego negocjacje wniosku (PDF 257 KB)

Załącznik nr 13 Wzór umowy o dofinansowanie z załącznikami (PDF 1 MB)

Załącznik nr 14 Definicje wskaźników monitorowania PO WER 2014-2020 (PDF 2 MB)

Załącznik nr 15 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (PDF 824 KB)

Załącznik nr 16 Polskie Ramy Jakości Staży i Praktyk (PDF 402 KB)

Załącznik nr 17 Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (ISCED) (PDF 352 KB)

Załącznik nr 18 Regulamin Pracy Komisji Oceny Projektów (PDF 560 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (PDF 700 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie z załącznikami (PDF 1 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Regulaminie Konkursu (PDF 2 MB).

Pytania i odpowiedzi

Pytania w sprawie konkursu prosimy kierować:

– na adres mailowy efs@wup-krakow.pl

– do Punktu Konsultacyjnego pod numerem telefonu +48 12 42 40 737lub do pracowników WUP po numerem telefonu +48 12 428 78 05 – Katarzyna Kacprzak lub Sylwia Pawłowska.

Linki

http://www.wup-krakow.pl/

http://www.power.wup-krakow.pl/