1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe / 1.2.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy (Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (1)

1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe / 1.2.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy (Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.05.2016 do 08.06.2016 Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; Oś Priorytetowa 1 Osoby młode na rynku pracy. Działanie..

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.05.2016 do 08.06.2016

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; Oś Priorytetowa 1 Osoby młode na rynku pracy. Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy. Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Ogłoszenie zostało opublikowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

październik 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy

ul. Wyspiańskiego 15

65-036 Zielona Góra

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy przesłać:

a) w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA), oraz

b) w formie papierowej (dwa jednobrzmiące egzemplarze wniosku o dofinansowanie).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Uprawnione do aplikowania w konkursie są następujące typy Beneficjentów:

1) Publiczne służby zatrudnienia,

2) Ochotnicze Hufce Pracy,

3) agencje zatrudnienia,

4) instytucje szkoleniowe,

5) instytucje dialogu społecznego,instytucje partnerstwa lokalnego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu dopuszcza się następujące typy projektów:

1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne).

2. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, które przedwcześnie opuszczają system edukacji lub osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji.

3. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców.

4. Instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej (uwzględniając mobilność zawodową na europejskim rynku pracy za pośrednictwem sieci EURES).

5. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób niepełnosprawnych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dostępne są w ogłoszeniu o naborze.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota do dofinansowania projektu: 1. Maksymalny procentowy poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane Beneficjentowi przez właściwą instytucję) wynosi 95%. 2. Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 91,89 %. 3. Wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w wysokości minimum 5% wartości projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Całkowita kwota środków w ramach konkursu wynosi: 2 515 763,00 PLN. Wysokość alokacji przewidziana na konkurs może ulec zmianie (zwiększeniu), w związku z rozstrzygnięciem konkursu nr POWR.01.02.02-IP.25-08-K01/15.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny jest w ogłoszeniu o naborze.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie dostępny jest w załączniku nr 1 do ogłoszenia o naborze.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie dostępny jest w załączniku nr 6 do ogłoszenia o naborze.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Zgodnie z zapisami rozdziału 15 ustawy wdrożeniowej, Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia protestu od negatywnego wyniku oceny (na każdym etapie). W celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku o dofinansowanie projektu w zakresie spełnienia kryteriów wyboru projektów Wnioskodawca ma prawo wnieść pisemny protest w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji o zakończeniu oceny jego projektu i jej wyniku.

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące konkursu można kierować osobiście, telefonicznie lub pisemnie:

– w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze ul. Wyspiańskiego 15: pokój 311;

– pod numer telefonu: +68 456 56 04;

– na adres e-mail: efs@wup.zgora.pl.

Pytania i odpowiedzi będą publikowane na stronie zawierającej informacje o konkursie.

Linki

Strona Wojewódzkiego Urzędu Pracy dotycząca Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Przejdź na stronę ogłoszenia