1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne / 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP (2)

1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne / 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP (2)

PLANOWANY data naboru wniosków od 1 etap od 9 maja 2017 r. do 31 maja 2017 r. 2 etap od 1 czerwca 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. 3 etap od 1 lipca 2017 r. do 31 lipca 2017 r. 4 etap od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. (w ostatnim dniu naboru do godz.16:00:00) Po..

PLANOWANY data naboru wniosków od 1 etap od 9 maja 2017 r. do 31 maja 2017 r. 2 etap od 1 czerwca 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. 3 etap od 1 lipca 2017 r. do 31 lipca 2017 r. 4 etap od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. (w ostatnim dniu naboru do godz.16:00:00)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to 4 miesiące od dnia zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach każdego etapu konkursu.

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć za pośrednictwem Generatora Wniosków opracowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Generator wniosków dla działania 1.3.2 działa od dnia rozpoczęcia naboru wniosków o dofinansowanie, tj. od 9 maja 2017 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach poddziałania mogą ubiegać się wyłącznie konsorcja składające się z co najmniej 3 przedsiębiorców (Lider konsorcjum – wnioskodawca oraz co najmniej 2 członków konsorcjum), gdzie każdy z nich jest MSP prowadzącym działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru. Umowa Konsorcjum regulująca zasady działania konsorcjum musi obejmować minimalny zakres określony w Załączniku 8 do Regulaminu Konkursu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowaniu będą podlegały projekty dotyczące tworzenia i rozwoju innowacyjnych produktów sieciowych w obszarach wpisujących się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych, dla co najmniej dwóch województw Polski Wschodniej (według załącznika nr 7 do Regulaminu Konkursu).

Dofinansowaniu będą podlegały projekty:

  1. realizowane na terytorium co najmniej jednego województwa makroregionu Polski Wschodniej (województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie), co oznacza, że całość projektu jest realizowana na tym terytorium oraz
  2. dotyczące inwestycji początkowej i prowadzące do stworzenia innowacyjnych, przynajmniej na poziomie kraju, produktów sieciowych.

Dofinansowane projekty muszą być skupione wokół nie więcej niż trzech głównych atrakcji/elementów pakietu/składowych, będących przedmiotem wsparcia w ramach projektu, stanowiących podstawę do tworzenia produktu sieciowego, które nie mogą obejmować infrastruktury noclegowej. Główne atrakcje/elementy pakietu/składowe projektu muszą być zlokalizowane w maksymalnie 3 miejscowościach.

Każdy projekt obejmuje łącznie:

  1. inwestycje w spójną infrastrukturę produktów sieciowych
  2. rozwój aplikacji i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych;opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu, w tym zakup usług o charakterze szkoleniowo-warsztatowym dla podmiotów realizujących przedsięwzięcie w zakresie przestrzegania tych standardów, a także wprowadzenia produktu na rynek.
  3. opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu, w tym zakup usług o charakterze szkoleniowo-warsztatowym dla podmiotów realizujących przedsięwzięcie w zakresie przestrzegania tych standardów, a także wprowadzenia produktu na rynek.

Kryteria wyboru projektów

Ocena projektów dokonywana jest w oparciu o kryteria wyboru projektów, zatwierdzone przez Komitet Monitorujący Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (PO PW), dostępne na stronie PARP pod adresem www.popw.parp.gov.pl. Kryteria wyboru projektów stanowią załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Koszty realizacji inwestycji początkowej – maksymalną intensywność pomocy określa się zgodnie z §3 i §5 Rozporządzenia w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020. W przypadku udzielenia pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP – 50% kosztów kwalifikowalnych. W przypadku pomocy szkoleniowej – 50% kosztów kwalifikowalnych, które zwiększa się o 10 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz średniego przedsiębiorcy i 20 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy lub o 10 punktów procentowych w przypadku usług szkoleniowych dla pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji, o których mowa w art. 2 pkt 4 rozporządzenia KE nr 651/2014, lub pracowników niepełnosprawnych, o których mowa w art. 2 pkt 3 rozporządzenia KE nr 651/2014, przy czym łącznie intensywność pomocy nie może przekroczyć 70% kosztów kwalifikowalnych. W przypadku pomocy de minimis – 70% kosztów kwalifikowalnych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

430 000 000 zł (słownie: czterysta trzydzieści milionów złotych)

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Informacje odnoszące się do procedury odwoławczej zawarte są w Regulaminie konkursu w §14.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w zakładce Centrum Pomocy PARP lub na adres poczty elektronicznej: info@parp.gov.pl i telefonicznie 22 432 89 91, 22 432 89 92, 22 432 89 93.

Linki

Ogłoszenie o naborze

Dokumentacja konkursowa