1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) / 1.3.3 Fundusz na rozwój nowych firm (IF)

1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) / 1.3.3 Fundusz na rozwój nowych firm (IF)

AKTUALNY data naboru wniosków od 09.05.2017 do 12.05.2017 Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 1...

AKTUALNY data naboru wniosków od 09.05.2017 do 12.05.2017

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości),

Poddziałania 1.3.3 Fundusz na rozwój nowych firm (IF)

Konkurs nr RPWM.01.03.03-IZ.00-28-001/17

Ogłoszenie opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

II kwartał 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

ul. Kościuszki 89/91

10-554 Olsztyn

I piętro, pok. 101

lub

Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

ul. Emilii Plater 1

pokój 380

Godziny pracy:

Poniedziałek: 8:00 – 16:00

Wtorek – Piątek: 7:30 – 15:30

Sposób składania wniosków

Wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, Wnioskodawca składa zgodnie z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie, w dwóch egzemplarzach – dwa oryginały lub oryginał plus kopia oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/nośniku elektronicznym.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do złożenia wniosku uprawniony jest wyłącznie Wnioskodawca, którego projekt znajduje się w Wykazie projektów zidentyfikowanych w Załączniku nr 24 do Szczegółowego opisu osi priorytetowej I Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – Bank Gospodarstwa Krajowego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego naboru wsparty zostanie projekt w zakresie wdrażania instrumentów finansowych, wskazany w wykazie projektów pozakonkursowych, realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

W ramach Poddziałania 1.3.3 Fundusz na rozwój nowych firm (IF) wdrażane będą następujące instrumenty finansowe:

1) Fundusze pożyczkowe wspierające plany inwestycyjne przedsiębiorstw,

2) Fundusze pożyczkowe wspierające potrzeby obrotowe przedsiębiorstw

3) Pilotażowy fundusz inwestycyjny podwyższonego ryzyka.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektu wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowych oraz w załącznikach do Regulaminu konkursu (PDF 291 KB).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowalnych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

254 087 550,00 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 291 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (DOCX 94 KB)

Instrukcja wypełniania wniosku (PDF 488 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 13 Regulaminu konkursu (PDF 291 KB).

Pytania i odpowiedzi

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

ul. Głowackiego 17,

10-447 Olsztyn

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Tel. 89 512 54 82

89 512 54 83

89 512 54 85

89 512 54 86

Godziny pracy punktu

poniedziałek 8:00–18:00

wtorek – piątek 7:30–15:30

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Biuro Regionalne w Elblągu

ul. Zacisze 18,

82-300 Elbląg

Godziny pracy punktu

poniedziałek 8:00–18:00

wtorek – piątek 7:30–15:30

e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:

55 620 09 13

55 620 09 14

55 620 09 16

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Biuro Regionalne w Ełku

ul. Kajki 10,

19-300 Ełk

Godziny pracy punktu:

poniedziałek 8:00–18:00

wtorek – piątek 7:30–15:30

e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:

87 734 11 09

87 734 11 10

87 610 07 77

lub

Marzena Radziszewska: m.radziszewska@warmia.mazury.pl; tel. 89 521 96 41

Katarzyna Gawdzińska-Duda: k.gawdzinska@warmia.mazury.pl; tel. 89 521 93 97

Linki

Link do strony z pełną dokumentacją konkursową

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020