1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) / 1.3.6 Nowoczesne usługi instytucji otoczenia biznesu

1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) / 1.3.6 Nowoczesne usługi instytucji otoczenia biznesu

PLANOWANY data naboru wniosków od 28.04.2017 do 29.05.2017 Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór w ramach Działania 1.3 Przedsiębiorczość (Wsp..

PLANOWANY data naboru wniosków od 28.04.2017 do 29.05.2017

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór w ramach Działania 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałania 1.3.6 Nowoczesne usługi instytucji otoczenia biznesu.

Numer konkursu RPWM.01.03.06-IZ.00-28-001/17

Ogłoszenie opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

listopad 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn, I piętro, pok. 101

lub

Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
ul. Emilii Plater 1, pokój 380

Godziny pracy:
Poniedziałek 8:00–16:00, wtorek–piątek 7:30–15:30

Sposób składania wniosków

Wypełniony wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy wysłać za pomocą dostępnej w LSI MAKS2 funkcji „Wyślij wniosek”.
Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, Wnioskodawca składa w sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z ogłoszeniem o konkursie, w dwóch egzemplarzach – dwa oryginały lub oryginał plus kopia oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/nośniku elektronicznym.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do złożenia wniosku uprawnione są podmioty, które należą do niżej wymienionych typów potencjalnych Beneficjentów:
1) instytucje otoczenia biznesu – Schemat A
2) Partnerstwa Instytucji Otoczenia Biznesu (minimum dwie IOB) – Schemat B

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego konkursu mogą być dofinansowane następujące typy projektów:

Schemat A) wsparcie doradcze i szkoleniowe podmiotów wspierających przedsiębiorczość, w tym zarządzających parkami przemysłowymi, naukowo-technologicznymi, inkubatorami przedsiębiorczości, ośrodków innowacji (w oparciu o zidentyfikowane potrzeby instytucji); wsparcie może dotyczyć także wdrożenia TIK w celu podniesienia jakości usług.

Schemat B) przygotowanie i świadczenie pakietowych usług służących podniesieniu innowacyjności firm (w ramach tego typu przedsięwzięć również promocja rozwoju technologicznego innowacyjności), w tym inwestycje w infrastrukturę, wyłącznie w celu świadczenia nowych usług; (profesjonalizacja usług).

Preferowane będą projekty:
– z obszarów inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego,
– o największym udziale wkładu prywatnego.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowych oraz w załącznikach do Regulaminu konkursu (PDF 588 KB).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

wynosi 85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

19 640 684,82 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 588 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 404 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 999 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w & 14 Regulaminu konkursu (PDF 588 KB)

Pytania i odpowiedzi

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie
ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn
e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:
89 512-54-82
89 512-54-83
89 512-54-85
89 512-54-86

Godziny pracy punktu: poniedziałek 8:00–18:00, wtorek–piątek 7:30–15:30

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu
Biuro Regionalne w Elblągu, ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg
e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:
55 620-09-13
55 620-09-14
55 620-09-16

Godziny pracy punktu:
poniedziałek 8:00–18:00, wtorek–piątek 7:30–15:30

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku
Biuro Regionalne w Ełku, ul. Kajki 10, 19-300 Ełk
e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:
87 734-11-09
87 734-11-10
87 610-07-77

Godziny pracy punktu:
poniedziałek 8:00–18:00, wtorek–piątek 7:30–15:30

lub

Katarzyna Gawdzińska-Duda k.gawdzinska@warmia.mazury.pl
Anna Kiziniewicz-Kowalska a.kiziniewicz@warmia.mazury.pl
Agnieszka Przychodzka a.przychodzka@warmia.mazury.pl
Justyna Mordas j.mordas@warmia.mazury.pl
Elwira Ryniec e.ryniec@warmia.mazury.pl
Anna Pawelec a.pawelec@warmia.mazury.pl
Piotr Kołakowski p.kolakowski@warmia.mazury.pl
Marzena Radziszewska m.radziszewska@warmia.mazury.pl
Monika Szepietowska monika.szepietowska@warmia.mazury.pl

Tel. 89 521 93 97
89 521 93 36
89 521 96 26
89 521 96 92
89 521 96 41

Linki

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Link do strony z pełną dokumentacją konkursową