1.3 Rozwój przedsiębiorczości / 1.3.1 Rozwój przedsiębiorczości – konkurs horyzontalny (OSI) 1.3 C.2

1.3 Rozwój przedsiębiorczości / 1.3.1 Rozwój przedsiębiorczości – konkurs horyzontalny (OSI) 1.3 C.2

PLANOWANY data naboru wniosków od 25.11.2016 do 04.01.2017 RPDS. 01.03.01-IP.01-02-181/16 DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA,której ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO22 maja 2015r. powierzył zadania w ramachRegionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłasza n..

PLANOWANY data naboru wniosków od 25.11.2016 do 04.01.2017

RPDS. 01.03.01-IP.01-02-181/16

DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA,której ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO22 maja 2015r. powierzył zadania w ramachRegionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramachRegionalnego Programu OperacyjnegoWojewództwa Dolnośląskiego 2014-2020

Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacjeDziałanie

1.3 Rozwój przedsiębiorczościPoddziałanie

1.3.1 Rozwój przedsiębiorczości – konkursy horyzontalne (OSI)

Schemat 1.3 C.2 Doradztwo dla MSP – projekty grantowe IOB

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

kwiecień 2017

Miejsce składania wniosków

Papierowa wersja wniosku może zostać dostarczona osobiście lub kurierem do sekretariatu Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej mieszczącej się pod adresem:

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

ul. Strzegomska 2-4

53-611 Wrocław

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy wypełnić w aplikacji – generator wniosków o dofinansowanie EFRR -dostępnej na stronie http://www.snow-dip.dolnyslask.pl i przesyła do DIP w ramach niniejszego konkursu w terminie:

od godz. 8.00 dnia 25-11-2016 r. do godz. 15.00 dnia 04-01-2017r.

Logowanie do Generatora Wniosków w celu wypełnienia i złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w czasie trwania naboru wniosków. Aplikacja służy do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

System umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk wniosków o dofinansowanie, a także zapewnia możliwość ich złożenia do właściwej instytucji.

Ponadto:Do siedziby DIP należy dostarczyć jeden egzemplarz wydrukowanej z aplikacji generator wniosków papierowej wersji wniosku, opatrzonej czytelnym podpisem/ami lub parafą i z pieczęcią imienną osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania Grantodawcy wraz z podpisanymi załącznikami w terminie do godz. 15.00 dnia 04-01-2017r.

Za datę wpływu do DIP (IOK) uznaje się datę wpływu wniosku w wersji papierowej. Zgodnie z art. 57 § 5 pkt 2 KPA, termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano pismo w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe. W takim wypadku decyduje data stempla pocztowego. Decyzją Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 30 czerwca 2015 r., wydaną na podstawie art. 71 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, dokonany został wybór operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych na lata 2016- 2025, którym została Poczta Polska SA.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektów „grantowych” w ramach konkursu ubiegać się mogą następujące typy beneficjentów (zwanymi Grantodawcami):

1) Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB)

2) Lokalne Grupy Działania (LGD)

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest udzielenie dofinansowania na realizację projektów grantowych (zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy wdrożeniowej), których celem będzie wsparcie MSP, w tym MSP znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju (do 24 miesięcy), w zakresie usług doradczych świadczonych przez Instytucje Otoczenia Biznesu.

Zastosowanie formuły projektów grantowych pozwoli wykorzystać doświadczenie podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji Grantodawców i ma prowadzić do wzmocnienia MŚP i ułatwienia ich rozwoju poprzez ukierunkowanie wsparcia i celowe dostarczenie środków finansowych na skorzystanie z usług doradczych.

Kryteria wyboru projektów

1_3_1 C 2 Zalacznik nr 3 Kryteria wyboru projeku OSI (PDF 514 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85 %

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

10 181 164, 60 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu 1.3 C.2 (OSI) (PDF 572 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie 1.3 C.2 (OSI) (DOCX 97 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (DOCX 152 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu o której mowa w art. 53 ust.2 ustawy wdrożeniowej, Grantodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 46 ust. 3 ww. ustawy, złożyć pisemny protest do właściwego podmiotu rozpatrującego protest (Zarząd Województwa Dolnośląskiego) za pośrednictwem instytucji, o której mowa w art. 39 ust. 1, tj. Instytucji Organizującej Konkurs – DIP.Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została opisana szczegółowo w:- w ustawie wdrożeniowej,- SZOOP RPO WD w punkcie ”Procedura odwoławcza w ramach RPO WD 2014-2020 (w zakresie EFRR)” w podpunkcie „Tryb konkursowy w IP RPO WD”.

Linki

Ogłoszenie konkursów na stronie DIP