1.3 Rozwój przedsiębiorczości / 1.3.3 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej

1.3 Rozwój przedsiębiorczości / 1.3.3 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej

PLANOWANY data naboru wniosków od 02.01.2018 do 06.03.2018 Konkurs 1.3.3 AB w dniu 23.11.2017r. ogłosiła Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca dip.dolnyslask.pl Informacje o naborze Termin rozstrzygnięcia konkursu lipiec 2018 Miejsce składania wniosków DIP - Dolnośląska Insty..

PLANOWANY data naboru wniosków od 02.01.2018 do 06.03.2018

Konkurs 1.3.3 AB w dniu 23.11.2017r. ogłosiła Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca
dip.dolnyslask.pl

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

lipiec 2018

Miejsce składania wniosków

DIP – Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław

Sposób składania wniosków

http://snow-dip.dolnyslask.pl

wraz z wersją wydrukowana do sziedziby DIP.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W zakresie projektów typu 1.3 A:

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;• jednostki organizacyjne jst;• specjalne strefy ekonomiczne (SSE);• instytucje otoczenia biznesu (IOB).

W zakresie projektów typu 1.3 B:• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;• jednostki organizacyjne jst;• specjalne strefy ekonomiczne (SSE);• instytucje otoczenia biznesu (IOB);• uczelnie/szkoły wyższe;• lokalne grupy działania (LGD).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W zakresie infrastruktury służącej MSP wsparcie otrzymają projekty dotyczące zagospodarowania terenów pod działalność gospodarczą, w tym na cele stref aktywności gospodarczej i parków biznesu.

Kryteria wyboru projektów

http://dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/882-1-3-3-a-b-rozwoj-przedsiebiorczosci-konkurs-z-aj.html

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Kwota pomocy nie może przekraczać różnicy między kosztami kwalifikowalnymi, a zyskiem operacyjnym z inwestycji (przy czym maksymalny poziom dofinansowania nie może przekraczać 85% wydatków kwalifikowalnych).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

W ramach Schematu 1.3 A – 1 864 652 EUR.

W ramach Schematu 1.3 B – 1 140 000 EUR.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

http://dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/882-1-3-3-a-b-rozwoj-przedsiebiorczosci-konkurs-z-aj.html

Wzór wniosku o dofinansowanie

http://dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/882-1-3-3-a-b-rozwoj-przedsiebiorczosci-konkurs-z-aj.html

Wzór umowy o dofinansowanie

http://dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/882-1-3-3-a-b-rozwoj-przedsiebiorczosci-konkurs-z-aj.html

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460)Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w Regulaminie Konkursu.