1.3 Rozwój przedsiębiorczości / 1.3.4 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej (Schemat B: Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców)

1.3 Rozwój przedsiębiorczości / 1.3.4 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej (Schemat B: Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców)

1. Celem konkursu jest wyłonienie projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów RPO WD oraz celów Działania 1.3 określonych w SZOOP RPO WD, do których należy w szczególności ulepszenie warunków dla rozwoju...

1. Celem konkursu jest wyłonienie projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów RPO WD oraz celów Działania 1.3 określonych w SZOOP RPO WD, do których należy w szczególności ulepszenie warunków dla rozwoju…