1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach / 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym KONKURS II

1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach / 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym KONKURS II

PLANOWANY data naboru wniosków od 31.03.2017 do 29.03.2017 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnejjako Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach Poddziałanie 1.3.2 Wspierani..

PLANOWANY data naboru wniosków od 31.03.2017 do 29.03.2017

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnejjako Instytucja Wdrażająca

Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki,

Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach

Poddziałanie 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym

współfinansowanej ze środków Funduszu Spójnościw ramach

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,

działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Energii,

ogłasza konkurs projektóww ramach

Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach

Poddziałania 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym

Konkurs nr POIS.01.03.02-IW.03-00-002/17

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Listopad 2017

Miejsce składania wniosków

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnejul.

Konstruktorska 3a

02-673 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć za pośrednictwem Generatora Wniosków o dofinansowanie

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • spółdzielnie mieszkaniowe (forma prawna – kod 140)
  • wspólnoty mieszkaniowe (forma prawna – kod 085)

w obu przypadkach ze wskazanych obszarów w Strategiach ZIT miast wojewódzkich (z wyłączeniem Strategii ZIT Subregionu Centralnego województwa śląskiego) oraz z miast subregionalnych (wskazanych w kontraktach terytorialnych) oraz z miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, dotyczących wspierania efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym tj. głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

75% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

300 000 000,00 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Zgodnie z Regulaminem konkursu

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące procedury wyboru projektów oraz składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakładce „Punkt informacyjny”.

Odpowiedzi na pytania udzielane są indywidualnie i zamieszczane na stronie internetowej w zakładce „Punkt informacyjny”, jednakże w przypadku gdy liczba pytań jest znacząca, w zakładce „Punkt informacyjny” zamieszczane są odpowiedzi na kluczowe lub powtarzające się pytania w „Bazie najczęściej zadawanych pytań”

Linki

Ogłoszenie o konkursie