1.4.1 Promocja gospodarcza regionu – Schemat B

1.4.1 Promocja gospodarcza regionu – Schemat B

AKTUALNY data naboru wniosków od 27.02.2017 do 31.03.2017 Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór w ramach Działania 1.4 Nowe modele biznesowe i..

AKTUALNY data naboru wniosków od 27.02.2017 do 31.03.2017

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór w ramach Działania 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja,

Poddziałania 1.4.1 Promocja gospodarcza regionu – Schemat B

Konkurs nr RPWM.01.04.01-IZ.00-28-002/17

Ogłoszenie opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

III kwartał 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ul. Kościuszki 89/91

I piętro, pok. 101
10-554 Olsztyn

lub

Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Emilii Plater 1

pokój 380

w poniedziałek w godzinach od 8:00 do 16:00

od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Sposób składania wniosków

Wypełniony wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy wysłać za pomocą dostępnej w LSI MAKS 2 funkcji „Wyślij wniosek”.

Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, Wnioskodawca składa zgodnie z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie, w dwóch egzemplarzach – dwa oryginały lub oryginał plus kopia oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/nośniku elektronicznym.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosku uprawnieni są wyłącznie Wnioskodawcy, których projekty znajdują się w Wykazie projektów zidentyfikowanych i podpisali Umowę wstępną lub podjęto Uchwałę, którym w przedmiotowym naborze jest Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020.

W przypadku projektów partnerskich, partnerem może być wyłącznie podmiot wymieniony w szczegółowym opisie osi priorytetowej

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego poddziałania wspierane będą kompleksowe sieciowe projekty promocji gospodarczej w wymiarze krajowym i międzynarodowym, których celem będzie zarówno wypromowanie oferty gospodarczej województwa, jak i wzrost napływu bezpośrednich inwestycji zewnętrznych (w tym zagranicznych) do regionu.

Działania promocji gospodarczej mogą obejmować m.in.

  1. Przygotowanie kompleksowych ofert inwestycyjnych;
  2. Tworzenie nowych i rozwój istniejących systemów informacji gospodarczej;
  3. Kampanie medialne;
  4. Organizacja i udział w przedsięwzięciach o charakterze gospodarczym ukierunkowane na zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej regionu (wyłącznie jako komponent większego projektu, tego typu działania nie mogą stanowić oddzielnego projektu).

Preferencje uzyskają projekty z obszaru zidentyfikowanych regionalnych inteligentnych specjalizacji.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w szczegółowym opisie osi priorytetowych oraz w załącznikach do regulaminu konkursu (PDF 465 KB).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną i nie generujących dochodu); W przypadku projektów generujących dochód – maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania należy liczyć z zastosowaniem metody luki w finansowaniu; 50% dla projektów podlegających zasadom udzielania pomocy publicznej

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

9 961 300 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 465 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 315 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 924 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 13 regulaminu konkursu (PDF 465 KB)

Pytania i odpowiedzi

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie,
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego,

ul. Głowackiego 17,
10-447 Olsztyn

gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

lub

Anna Kiziniewicz-Kowalska a.kiziniewicz@warmia.mazury.pl
Katarzyna Gawdzińska-Duda k.gawdzinska@warmia.mazury.pl
Agnieszka Przychodzka a.przychodzka@warmia.mazury.pl
Justyna Mordas j.mordas@warmia.mazury.pl
Natalia Cieśluk n.ciesluk@warmia.mazury.pl
Elwira Ryniec e.ryniec@warmia.mazury.pl
Anna Pawelec a.pawelec@warmia.mazury.pl
Piotr Kołakowski p.kolakowski@warmia.mazury.pl

Telefony:

89 521 96 36
89 521 93 97
89 521 96 26
89 521 96 41
89 521 96 92

Linki

Strona naboru wraz z pełną dokumentacją konkursową

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020