1.4 Internacjonalizacja gospodarki regionalnej / 1.4.2 Promocja gospodarcza regionu (1)

1.4 Internacjonalizacja gospodarki regionalnej / 1.4.2 Promocja gospodarcza regionu (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 28.09.2018 do 19.10.2018 Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 z dniem 28.08.2018 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.01.04.02-IZ-00-30-001/18 w ramach Działania 1.4 „..

PLANOWANY data naboru wniosków od 28.09.2018 do 19.10.2018

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 z dniem 28.08.2018 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.01.04.02-IZ-00-30-001/18 w ramach Działania 1.4 „Internacjonalizacja gospodarki regionalnej”, Poddziałania 1.4.2 „Promocja gospodarcza regionu”. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Marzec 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym urzędu
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) od 28.09.2018 r. od godziny 7.30 do 19.10.2018 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. 28.08.2018 r.

Link do strony systemu LSI 2014+

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawionymi do ubiegania się o wsparcie są: Jednostki samorządu terytorialnego ich związki i jednostki organizacyjne.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty, których przedmiotem jest:

Wsparcie kompleksowych systemów zarządzania promocją gospodarczą i inwestycyjną regionu oraz wzmocnienia potencjału gospodarczego województwa, głównie w strategicznych obszarach zdefiniowanych w Wielkiej Strategii Inteligentnej Specjalizacji poprzez m. in.:

a) Promocję gospodarczą (m.in. udział w międzynarodowych imprezach gospodarczych, w tym udział przedsiębiorstw, pogłębione analizy wybranych rynków zagranicznych, monitoring trendów w gospodarce krajowej i światowej, system komunikacji w postaci platformy internetowej);

b) Promocję inwestycyjną (m.in. aktualizacja bazy ofert inwestycyjnych, udział w inwestycyjnych imprezach targowych);

c) Budowę Marki Wielkopolski.

Kryteria wyboru projektów

Link do pliku Warunki formalne (PDF 213 KB)

Link do pliku Kryteria Wyboru Projektów (PDF 408 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych projektu, z zastrzeżeniem, że dla projektów spełniających definicję projektów generujących dochód zastosowanie mają Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014 – 2020 (obowiązujące w dniu ogłoszenia konkursu).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektu to 10 000 000,00 zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Link do pliku Regulamin konkursu (PDF 762 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Link do pliku Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 541 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Link do pliku Wzór umowy o dofinansowanie projektu (PDF 973 KB)

Link do pliku Wzór uchwały ze zobowiązaniem do realizacji projektu (PDF 787 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej dostępne są w Regulaminie konkursu Nr RPWP.01.04.02-IZ-00-30-001/18. (PDF 762 KB)

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować mailowo na adres monika.kwasnik@umww.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 05 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93.

Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt"), lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.

Linki

Link do ogłoszenia na stronie Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym 2014-2020