1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw/1.4.1 A – Tworzenie nowych modeli biznesowych MŚP – konkurs horyzontalny

1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw/1.4.1 A – Tworzenie nowych modeli biznesowych MŚP – konkurs horyzontalny

PLANOWANY data naboru wniosków od 01.03.2017 do 04.04.2017 DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, której ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie..

PLANOWANY data naboru wniosków od 01.03.2017 do 04.04.2017

DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA,

której ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach

Oś priorytetowa 1

Przedsiębiorstwa i innowacje

Działanie 1.4„Internacjonalizacja przedsiębiorstw”

Poddziałanie 1.4.1„Internacjonalizacja przedsiębiorstw – konkurs horyzontalny”

Schemat 1.4 A Tworzenie nowych modeli biznesowych MŚP

Termin naboru (składania wniosków):

od godz. 8.00 dnia 01.03.2017r. do godz.15.00 dnia 04.04.2017r.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

lipiec 2017

Miejsce składania wniosków

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

ul. Strzegomska 2-4

53-611 Wrocław

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – generator wniosków o dofinansowanie EFRR – dostępnej na stronie http://snow-dip.dolnyslask.pl i przesyła do DIP (Instytucji Ogłaszającej Konkurs) w ramach niniejszego konkursu w terminie:

od godz. 8.00 dnia 01.03.2017 r. do godz. 15.00 dnia 04.04.2017 r.

Logowanie do Generatora Wniosków w celu wypełnienia i złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w czasie trwania naboru wniosków. Aplikacja służy do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. System umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk wniosków o dofinansowanie, a także zapewnia możliwość ich złożenia do właściwej instytucji.

Ponadto do siedziby DIP (IOK) należy dostarczyć jeden egzemplarz wydrukowanej z aplikacji generator wniosków – papierowej wersji wniosku, opatrzonej czytelnym podpisem/ami lub parafą i z pieczęcią imienną osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania Wnioskodawcy wraz z podpisanymi załącznikami w terminie

do godz. 15.00 dnia 04.04.2017 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wsparcie udzielane będzie mikro, małym, średnim przedsiębiorcom oraz LGD (Lokalnym Grupom Działania), którzy prowadzą działalność gospodarczą w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów polegający na:

a) stworzeniu długoterminowych (kompleksowych) strategii biznesowych, mających na celu pełne wykorzystanie i maksymalizację aktywów przedsiębiorstwa w celu zwiększenia rentowności i uzyskania długoterminowej przewagi konkurencyjnej danego przedsiębiorstwa, np.:

  • stworzenie lub rozwój strategii działań międzynarodowych (np. dobór optymalnych sposobów komunikacji w danym kraju zagranicznym; dobór odpowiednich sposobów promocji w danym kraju zagranicznym);
  • dostosowanie produktu/usługi do wymogów zagranicznych rynków (w tym pomoc prawna, pomoc zagranicznych i krajowych doradców, specjalistów, grafików, agencji reklamowych);
  • otwieranie nowych kanałów biznesowych, rozbudowa łańcucha dostaw, dywersyfikacja geograficzna i sektorowa;
  • działania w zakresie nawiązania kontaktów gospodarczych oraz tworzenia lub wzmacniania powiązań sieciowych i kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami;

b) tworzeniu Planów rozwoju eksportu – krótkoterminowych – przy wykorzystaniu możliwych do wyboru działań proeksportowych, okres wdrożenia Planu rozwoju eksportu nie może przekroczyć 24 miesięcy

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

2 349 581,29 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie wdrożeniowej.

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w Regulaminie Konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach Działania 1.4, Podziałania 1.4.1, Schematu 1.4 A można kierować poprzez:

  • e – maila: info.dip@umwd.pl
  • telefon: 71 776 58 12, 71 776 58 13
  • lub bezpośrednio w siedzibie: DIP – Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław

Linki

Link do strony Instytucji Organizującej Konkurs – http://dip.dolnyslask.pl/