1.4 Młodzież solidarna w działaniu

1.4 Młodzież solidarna w działaniu

PLANOWANY data naboru wniosków od 01.05.2018 do 20.05.2018 Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ogłasza konkurs nr POWR.01.04.00-IP.03-00-001/18 „Młodzież solidarna w działaniu” Informacje o naborze Termin ro..

PLANOWANY data naboru wniosków od 01.05.2018 do 20.05.2018

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ogłasza konkurs nr POWR.01.04.00-IP.03-00-001/18 „Młodzież solidarna w działaniu”

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

IV kwartał 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od dnia 1.05.2018 r. do dnia 20.05.2018 r. (do godz. 23.59).
Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od dnia 1.05.2018 r. do dnia 20.05.2018 r. (do godz. 23.59).
Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się:

  • organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  • federacje lub związki organizacji pozarządowych
  • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER
  • jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne
  • ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są projekty dotyczące zdobywania i doskonalenia przez osoby młode do 29 r. ż. umiejętności społecznych ważnych na rynku pracy. W ramach niniejszego konkursu wspierane będą przede wszystkim działania skierowane do młodych osób, które dotąd nie były aktywne lub też tylko w małym stopniu angażowały się w aktywności inne niż obowiązkowe.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów, tj.: kryteria merytoryczne oceniane w systemie 0-1, kryteria dostępu, kryteria horyzontalne, kryteria merytoryczne, kryteria premiujące określono w rozdziale 5.1 regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

97%, wkład własny 3%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

20 000 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu POWR.01.04.00-IP.03-00-001/18 z dnia 28.02.2018 r.

Załącznik nr 1 – Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER
Załącznik nr 2 – Wzór karty weryfikacji kryterium kończącego negocjacje wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER
Załącznik nr 3 – Wzór deklaracji poufności dla członka KOP z prawem dokonywania oceny
Załącznik nr 4 – Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP
Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności
Załącznik nr 6 – Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności
Załącznik nr 7 – Wzór wniosku o dofinansowanie projektu
Załącznik nr 8a – Wzór umowy o dofinansowanie projektu
Załącznik nr 8b – Wzór umowy o dofinansowanie projektu – kwoty ryczałtowe
Załącznik nr 8c – Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu – dotyczy państwowych jednostek budżetowych
Załącznik nr 9 – Zestawienie standardu i cen rynkowych wybranych wydatków

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 7 – Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 8a – Wzór umowy o dofinansowanie projektu
Załącznik nr 8b – Wzór umowy o dofinansowanie projektu – kwoty ryczałtowe
Załącznik nr 8c – Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu – dotyczy państwowych jednostek budżetowych

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza przysługująca wnioskodawcom uregulowana jest w rozdziale 15 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217) oraz przedstawiona w rozdziale VII regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Informacje dotyczące konkursu: e-mail: msd@efs.mrpips.gov.pl

Linki

www.efs.mrpips.gov.pl