1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP / 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT (3)

1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP / 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT (3)

PLANOWANY data naboru wniosków od 31.05.2017 do 14.06.2017 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 OGŁASZA KONKURS Nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K01/17 w ramac..

PLANOWANY data naboru wniosków od 31.05.2017 do 14.06.2017

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z siedzibą w Zielonej Górze

ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020

OGŁASZA KONKURS Nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K01/17

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje dla Działania 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP Poddziałania1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT

informacja o konkursie na stronie rpo.lubuskie.pl

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

wrzesień 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj.

– poniedziałek: od 8:00 do 16:00

– wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w Punktach Przyjęć Wniosków, tj.: Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego

Departamencie Programów Regionalnych
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,
65-043 Zielona Góra(punkt przyjęć wniosków w holu na parterze)

lub w:

Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ul. Dworcowa 13
66-400 Gorzów Wlkp.(sekretariat)

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć w formie papierowej (w jednym egzemplarzu) i w formie elektronicznej wraz z załącznikami. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony na stronie www.rpo.lubuskie.pl. Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosków w ramach konkursu uprawnione są Instytucje otoczenia biznesu (IOB). Instytucja otoczenia biznesu to osoba prawna, która:

a) rozpoczyna lub prowadzi działalność polegającą na świadczeniu przedsiębiorcom usług:

 • finansowych,
 • doradczych,
 • szkoleniowych,
 • w zakresie badań i rozwoju,
 • informacyjnych,
 • w zakresie udostępniania pomieszczeń na prowadzenie działalności gospodarczej,
 • w zakresie promocji gospodarczej,
 • w zakresie koordynacji, promocji lub animacji powiązań kooperacyjnych,
 • w zakresie obsługi inwestorów,
 • w zakresie wsparcia działań eksportowych przedsiębiorców lokalnych i regionalnych,
 • polegających na organizacji udziału przedsiębiorców w targach, misjach i wystawach w kraju i za granicą

oraz

b) zgodnie ze statusem lub innym aktem równoważnym, nie prowadzi działalności w celu osiągnięcia zysku lub przeznacza osiągnięty zysk na cele statutowe. Dodatkowo Instytucja otoczenia biznesu, na dzień złożenia wniosku na konkurs, musi mieć zakład bądź oddział w województwie lubuskim (potwierdzony wpisem do odpowiedniego rejestru).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ III – Ekspansja gospodarcza MŚP – projekt grantowy, w ramach następującej kategorii interwencji:

66 – Zaawansowane usługi wsparcia dla MŚP i grup MŚP (w tym usługi w zakresie zarządzania, marketingu i projektowania).

W konkursie Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie dla danego projektu.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne (horyzontalne i specyficzne) przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 uchwałą NR 57/KM RPO-L2020/2017 z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniającą uchwałę nr 4/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów formalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych, Działań i typów projektów w ramach RPO-L2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5,9) oraz uchwałą NR 64/KM RPO-L2020/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniającą uchwałę nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów merytoryczno-horyzontalnych mających zastosowanie dla wszystkich Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 1-5, 9) i zostały zamieszczone na stronie internetowej www.rpo.lubuskie.pl.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

5 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 584 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

I. Zalaczniki do Regulaminu (ZIP 9 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie

II. Załaczniki i oswiadczenia (ZIP 280 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Od wyniku oceny przysługuje Wnioskodawcy protest zgodnie z zapisami rozdziału 15 ustawy wdrożeniowej.Wnioskodawca ma prawo wnieść pisemny protest w terminie 14 dni kalendarzowychod doręczenia informacji o wyniku oceny. Protest jest jedynym środkiem odwoławczym na etapie przedsądowym.Protest powinien zostać wniesiony do IZ RPO-L2020 zgodnie z adresem zawartym w piśmie informującym o negatywnym wyniku oceny.Dopuszczalne sposoby wniesienia protestu to:listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce,przesyłką kurierską,osobiście.Nie dopuszcza się wnoszenia protestu za pomocą faksu lub poczty elektronicznej. Wniesienie protestu, poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej, jest równoznaczne z jego wniesieniem. W takimprzypadku decyduje data stempla pocztowego.Protest jest wnoszony w formie pisemnej i zawiera (wymogi formalne):Oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu(Instytucja Zarządzająca RPO-L2020),Oznaczenie Wnioskodawcy,Numer wniosku o dofinansowanie projektu,Wskazanie kryteriów wyboru projektów, z których oceną Wnioskodawca się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem,Wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem Wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem,Podpis Wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, zzałączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania Wnioskodawcy.W przypadku wniesienia protestu niespełniającego wymogów formalnych, októrych mowa powyżej lub zawierającego oczywiste omyłki, właściwa instytucja wzywa Wnioskodawcę do jego uzupełnienia lub poprawienia w nim oczywistych omyłek, w terminie 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia protestu bez rozpatrzenia.

Uzupełnienie protestu, może nastąpić wyłącznie w odniesieniu do wymogów formalnych, o których mowa powyżej, w zakresie tiret1-3 i 6.Wezwanie do uzupełnienia lub poprawienia w proteście oczywistych omyłek wstrzymuje bieg terminu przewidzianego na jego rozpatrzenie. Na prawo Wnioskodawcy do wniesienia protestu nie wpływa negatywnie błędne pouczenie lub brak pouczenia. Właściwa instytucja, informuje Wnioskodawcę na piśmie o wyniku rozpatrzenia jego protestu. Informacja ta zawiera w szczególności:treść rozstrzygnięcia polegającego na uwzględnieniu albo nieuwzględnieniu protestu, wraz z uzasadnieniem,w przypadku nieuwzględnienia protestu –pouczenie o możliwości wniesienia skargi do sądu administracyjnego. Mając na uwadze prawidłowość doręczeń korespondencji w przedmiocie procedury odwoławczej Wnioskodawca powinien poinformować IZ RPO-L2020 ozmianie adresu jego siedziby (zamieszkania). W przypadku uwzględnienia protestu projekt może być skierowany do właściwego etapu oceny albo zostać umieszczony na liście projektów wybranych do dofinansowania. W przypadku nieuwzględnienia protestu lub pozostawienia protestu bez rozpatrzenia, w tym również wprzypadku,o którym mowa w art. 66 ust. 2 pkt 1 ustawywdrożeniowej, Wnioskodawca może w tym zakresie wnieść skargę do sądu administracyjnego, zgodnie z art. 3 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. –Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016r., poz. 718 z późn. zm.).Skarga jest wnoszona przez Wnioskodawcę w terminie 14 dnikalendarzowychod dnia otrzymania informacji o ww. wyniku rozpatrzenia protestuwraz z kompletną dokumentacją wsprawie bezpośrednio do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Pytania i odpowiedzi

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności kosztów. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać osobiście, mailowo lub telefonicznie poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze: Departament Programów Regionalnych, Wydział Kontraktacji Inwestycji Gospodarczych, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokoje nr 51, 52, 53), tel. 68 45 65 153, 149, 139, 138, 135,132. Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym: e-mail: info@rpo.lubuskie.pl,telefoniczny: 68 45 65 119,osobisty w siedzibie departamentu: ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra (pokój nr B.10, poziom „0”).

Linki

http://rpo.lubuskie.pl/