1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP / 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT (8)

1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP / 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT (8)

PLANOWANY data naboru wniosków od 15.03.2021 do 31.03.2021 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra Jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 OGŁASZA KONKURS Nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K01/21 w ramach..

PLANOWANY data naboru wniosków od 15.03.2021 do 31.03.2021

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
Jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020

OGŁASZA KONKURS
Nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K01/21

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje dla
Działania1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP
Poddziałania1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP– projekty realizowane poza formułą ZIT(konkurs dotyczy projektów nieobjętych zasadami pomocy publicznej)

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: lipiec 2021 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj.
– poniedziałek: od 8:00 do 16:00
– wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30
w Punktach Przyjęć Wniosków, tj.:

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego
Departamencie Programów Regionalnych
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,
65-043 Zielona Góra
(punkt przyjęć wniosków w holu na parterze)

lub w:
Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ul. Ignacego Mościckiego 6
66-400 Gorzów Wlkp.(sekretariat).

Sposób składania wniosków

Dokumenty należy złożyć w formie papierowej oraz w formie elektronicznej (szczegółowe zasady przygotowania dokumentacji aplikacyjnej znajdują się w Regulaminie Konkursu).

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:
– listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce,
– przesyłką kurierską,
– osobiście (pod warunkiem, że Urząd będzie otwarty dla interesantów, co jest uzależnione od aktualnej sytuacji epidemicznej).

Datą wpływu wniosku o dofinansowanie realizacji projektu jest dzień dostarczenia go do Punktu Przyjęć Wniosków IZ RPO-L2020 lub w przypadku dostarczenia wniosku pocztą – data nadania w polskiej

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosków w ramach konkursu uprawnione są:

· jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki, stowarzyszenia i porozumienia, z terenu województwa lubuskiego, w tym z MOF Zielonej Góry i MOF Gorzowa Wlkp. (wyłącznie w zakresie przedsięwzięć innych niż wskazane do realizacji w formule ZIT);

· jednostki organizacyjne JST z terenu województwa lubuskiego posiadające osobowość prawną.

Przewiduje się realizację projektów w partnerstwie z ww. podmiotami uprawnionymi do składania wniosków w ramach niniejszego konkursu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu wsparciem zostaną objęte projekty z zakresu promocji gospodarczej regionu(na arenie ogólnopolskiej lub międzynarodowej) w celu zwiększenia inwestycji, w tym m.in.:

– organizacja szerokiej kampanii promocyjnej regionu o charakterze kompleksowym w kraju i na rynkach międzynarodowych, w tym kampanii medialnej,

– organizacja udziału MŚP w krajowych lub międzynarodowych targach/wystawach, misjach,organizowanych w ramach szerokiej kampanii promocyjnej województwa lubuskiego (w tym promocji oferty inwestycyjnej regionu),

– organizacja krajowych lub międzynarodowych targów, misji gospodarczych, organizowanych w ramach szerokiej kampanii promocyjnej województwa lubuskiego dla MŚP (w tym promocji oferty inwestycyjnej regionu),

– tworzenie i/lub rozwój bezpłatnego systemu informacji i obsługi potencjalnych inwestorów w zakresie ofert inwestycyjnych w województwie lubuskim, w tym m.in. przygotowywanie opracowań zawierających kluczowe dla inwestorów informacje o możliwościach inwestycyjnych w regionie, nawiązywania kontaktów z partnerami zagranicznymi i pozyskiwania informacji na temat rynków zagranicznych, w szczególności w zakresie branż wpisujących się w regionalne inteligentne specjalizacje,

– inne działania promocyjne służące promowaniu województwa lubuskiego jako regionu przyjaznego dla inwestorów.

W ramach konkursu kwalifikowane są wyłącznie projekty nieobjęte pomocą publiczną (brak pomocy publicznej na tzw. pierwszym poziomie: Instytucja Zarządzająca RPO – Beneficjent projektu).

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne (horyzontalne i specyficzne) przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 uchwałą:

· NR 120/KM RPO-L2020/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP Poddziałania 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT, Typ I – Promocja gospodarcza regionu Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

· NR 113/KM RPO-L2020/2018 z dnia 4 września 2018 r. zmieniającą uchwałę nr 81/KM/ RPOL2020/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia kryteriów środowiskowych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych 1-5, 9 (z wyłączeniem Poddziałań realizowanych w ramach Instrumentów Finansowych, tj.: 1.5.2 oraz 3.2.4) Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych projektu RPO – Lubuskie2020 wynosi 99%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków regionalnych Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 pochodząca z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektów w ramach konkursu, wynosi:

3 500 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 387 KB)

Załaczniki (ZIP 65 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 238 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 870 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Od wyniku oceny przysługuje Wnioskodawcy protest zgodnie z zapisami rozdziału 15 ustawy wdrożeniowej.Wnioskodawca ma prawo wnieść pisemny protest w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od dniana stępującego po dniu doręczenia pisma o wyniku oceny.Protest jest jedynym środkiem odwoławczym na etapie przedsądowym.

Protest rozpatrywany jest przez IZ RPO-L2020 w terminie nie dłuższym niż 21 dni kalendarzowych licząc od dnia jego złożenia. W uzasadnionych przypadkach termin rozpatrzenia protestu może być przedłużony,jednak nie może on przekroczyć łącznie 45 dni kalendarzowych od dnia złożenia protestu.

Protest powinien zostać wniesiony do IZ RPO-L2020 zgodnie z adresem zawartym w piśmie informującymo negatywnym wyniku oceny.

Dopuszczalne sposoby wniesienia protestu to:
– listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce,
– przesyłką kurierską,
– osobiście (pod warunkiem, że Urząd będzie otwarty dla interesantów, co jest uzależnione odaktualnej sytuacji epidemicznej).

Pytania i odpowiedzi

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności kosztów. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać osobiście(pod warunkiem, że Urząd będzie otwarty dla interesantów, co jest uzależnione od aktualnej sytuacji epidemicznej), mailowo lub telefonicznie poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze:

– Departament Programów Regionalnych, Wydział Kontraktacji Inwestycji Gospodarczych,ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokoje nr 51, 53), tel. 68 45 65 133, -785, -138, -132, -139, -153, -149.

– Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym:ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokój nr B.2, poziom „0”), tel. 68 45 65 521

– Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:· e-mail: infoue@lubuskie.pl (dla południa województwa) i lpi@lubuskie.pl (dla północy województwa),· telefoniczny:

– Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze 68 45 65 535,- 499, – 488, – 480, – 454;- Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie 95 73 90 386, – 380,- 378, – 377.

· osobisty (pod warunkiem, że Urząd będzie otwarty dla interesantów, co jest uzależnione od aktualnej sytuacji epidemicznej):

– Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-565-043 Zielona Góra(pokój nr 0.3, poziom „0”)

lub

– Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowieul. Władysława Sikorskiego 10766-400 Gorzów Wlkp.(pokój nr 115, I piętro).

Linki

www.rpo.lubuskie.pl