1.4 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości / 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego (1)

1.4 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości / 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.06.2017 do 14.07.2017 Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Działania 1.4 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Poddziałania 1.4.3 Rozwój infrastru..

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.06.2017 do 14.07.2017

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Działania 1.4 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Poddziałania 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, Schemat: Tworzenie i rozwój infrastruktury biznesowej (konkurs Nr RPKP.01.04.03-IZ.00-04-101/17).

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

luty 2018r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Punkt Informacyjno-Podawczy Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń (parter).

Sposób składania wniosków

Wnioski preselekcyjne należy złożyć z zastosowaniem wzoru wniosku preselekcyjnego stanowiącego załącznik do Regulaminu. (PDF 485 KB)

Wniosek preselekcyjny wraz z pismem przewodnim i załącznikami (jeśli dotyczą) należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w terminie naboru, w 2 egzemplarzach, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Regulaminu konkursu. (PDF 485 KB)

Właściwy formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (dalej: GWD) [1] dostępnym na stronie internetowej: www.generator.kujawsko-pomorskie.pl.

Następnie należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w terminie wskazanym w piśmie Departamentu Wdrażania EFRR. Dokumentację projektową należy złożyć w 2 egzemplarzach, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Regulaminu konkursu. (PDF 485 KB)

Wnioski o dofinansowanie projektu nie złożone w wersji papierowej nie będą traktowane jako złożone w odpowiedzi na konkurs, a tym samym nie będą podlegały ocenie.

[1] W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków o Dofinansowanie, uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: 56 62 18 316.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu:

• instytucje otoczenia biznesu[1] lub partnerstwo instytucji otoczenia biznesu z przedsiębiorstwem[2].

Wnioskodawca/partner musi prowadzić działalność na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego lub oświadczyć we wniosku o dofinansowanie projektu, iż w przypadku otrzymania dofinansowania będzie ją prowadził na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego na moment podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

Dopuszcza się realizacje projektów partnerskich z zastrzeżeniem, że partnerstwo nie zostało zawarte pomiędzy podmiotami powiązanymi w rozumieniu Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014, str. 1 i nast.) (dalej: rozporządzenie 651/2014).

[1] Przez Instytucję Otoczenia Biznesu należy rozumieć każdy podmiot bez względu na formę prawną, prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu prawa unijnego, który prowadzi działalność służącą tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, który nie działa dla zysku lub przeznacza zysk na cele statutowe. Przy czym działalność służąca tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości jest wymieniona jako jeden z głównych celów statutowych podmiotu.

[2] Podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. Zgodnie z definicją z załącznika I do rozporządzenia KE nr 651/2014.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekty polegające na tworzeniu lub rozwoju infrastruktury biznesowej:

1) centr demonstracyjnych – centra służące demonstracji doświadczeń, urządzeń lub produktów.

W przedmiotowej kategorii nie mieszczą się hale targowo-wystawiennicze,

2) fab labs – niedużej wielkości warsztat/laboratorium testowe, umożliwiające użytkownikom korzystanie z dostępnych narzędzi (w dużej mierze nowoczesnych i sterowanych komputerowo), często potrzebnych do wytworzenia produktu, którego nie można włączyć w proces masowej produkcji,

3) living labs – to praktyczny instrument wdrażania popytowego podejścia do innowacji w UE, czyli tworzenia otwartych innowacji dzięki współpracy różnych podmiotów (np. producentów) z użytkownikami, którzy inspirują ten proces i mogą stanowić jego siłę napędową. Żywe Laboratorium stwarza środowisko, w którym innowacje powstają przy pomocy procesów testowania i eksperymentowania jako efekt wspólnej pracy obu stron,

4) centr biznesowych – oferują na wynajem pomieszczenia z przeznaczeniem na działalność biurową, handlową bądź magazynową, sale konferencyjne, itp.,

5) biur typu co-working space – profesjonalne przestrzenie biurowe przeznaczone do indywidulanej lub wspólnej pracy wraz z dostęp do zaplecza socjalnego i mediów.

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu. (PDF 151 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR ze środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych wskazanych w rozdziale 2 pkt 3 Regulaminu konkursu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

31 383 000,00 zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 485 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku preselekcyjnego (DOCX 209 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 421 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (ZIP 19 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza w perspektywie finansowej 2014-2020 została szczegółowo opisana w rozdziale 7 Regulaminu konkursu. (PDF 485 KB)

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy punktów informacyjnych czynnych w godzinach: poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30.

Pytania można zgłaszać również przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: http://mojregion.eu/index.php/rpo/formularz-zglaszania-pytan.

Informacji dotyczących konkursu udzielają również pracownicy Departamentu Wdrażania EFRR zgodnie z informacją wskazaną w ogłoszeniu i Regulaminie konkursu.

Linki

Link do ogłoszenia o konkursie wraz z załącznikami