1.4 Wzór na konkurencję (2)

1.4 Wzór na konkurencję (2)

PLANOWANY data naboru wniosków od 1.06.2017 do 31 maja 2018 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00) Z zastrzeżeniem, że konkurs podzielony jest na etapy. Etap konkursu obejmuje nabór wniosków w danym miesiącu kalendarzowym, ich ocenę oraz opublikowanie listy ocenionych projektów zawieraj..

PLANOWANY data naboru wniosków od 1.06.2017 do 31 maja 2018 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00) Z zastrzeżeniem, że konkurs podzielony jest na etapy. Etap konkursu obejmuje nabór wniosków w danym miesiącu kalendarzowym, ich ocenę oraz opublikowanie listy ocenionych projektów zawierającą przyznane oceny z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Etapu II działania 1.4 Wzór na konkurencję, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2 miesiące od dnia zakończenia naboru wniosków w ramach każdego etapu konkursu.

Miejsce składania wniosków

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa. Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć za pośrednictwem Generatora Wniosków opracowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Generator wniosków dla działania 1.4 działa od dnia rozpoczęcia naboru wniosków o dofinansowanie, tj. od 1 czerwca 2017 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność na terytorium makroregionu Polski Wschodniej (tj. województwa warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie realizacji działań rekomendowanych do wdrożenia w ramach strategii wzorniczej, opracowanej w Etapie I działania 1.4 Wzór na konkurencję POPW.

Kryteria wyboru projektów

Ocena projektów będzie dokonywana w oparciu o kryteria, zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POPW, dostępne na stronie PARP pod adresem www.popw.parp.gov.pl, Kryteria wyboru projektów stanowią załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

3 000 000,00 zł

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów 250 000 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Informacje odnośnie procedury odwoławczej zawarte są w Regulaminie konkursu w §14.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej PARP w zakładce Centrum Pomocy PARP lub na adres poczty elektronicznej: info@parp.gov.pl i telefonicznie 22 432 89 91-93.