1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji (4)

1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji (4)

PLANOWANY data naboru wniosków od 03.12.2018 do 01.03.2019 Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjaliz..

PLANOWANY data naboru wniosków od 03.12.2018 do 01.03.2019

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji, Typ projektu: Innowacyjne inwestycje przedsiębiorstw

Numer konkursu: RPZP.01.05.00-IZ.00-32-005/18

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Lipiec 2019

Miejsce składania wniosków

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30

70-203 Szczecin

Sposób składania wniosków

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 LSI2014 w terminie naboru projektów oraz złożeniu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od daty zakończenia naboru projektów, tj. do dnia 8 marca 2019 r.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia dokumentacji aplikacyjnej oraz dotyczące możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są w treści regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 1.5 podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są przedsiębiorstwa z sektora MŚP, tj.: mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa oraz średnie przedsiębiorstwa w rozumieniu Załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. W ramach niniejszego konkursu możliwe jest dofinansowanie typu projektów – Innowacyjne inwestycje przedsiębiorstw.

2. Wsparcie w konkursie kierowane jest wyłącznie na przedsięwzięcia podejmowane w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego określonych w Wykazie inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego stanowiącym załącznik do regulaminu konkursu lub w branżach bezpośrednio z nimi powiązanych w ramach globalnych łańcuchów wartości.

3. Konkurs dedykowany jest następującym inteligentnym specjalizacjom:

a) wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe,

b) zaawansowane wyroby metalowe,

c) produkty drzewno-meblarskie

d) opakowania przyjazne środowisku,

e) produkty inżynierii chemicznej i materiałowej,

f) nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze,

g) multimodalny transport i logistyka,

h) produkty oparte na technologiach informacyjnych.

4. O dofinansowanie mogą się ubiegać projekty obejmujące inwestycje w grunty, budynki, budowle, nowoczesne maszyny i urządzenia, linie produkcyjne, wartości niematerialne i prawne, czy wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych, prowadzące do:

– budowy/rozbudowy przedsiębiorstwa,

– wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu,

– zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa,

– zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego.

5. Wszystkie projekty, o których dofinansowanie ubiegają się wnioskodawcy, muszą polegać na realizacji inwestycji początkowej w rozumieniu art. 2 pkt 49 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Kryteria wyboru projektów

Stanowią załącznik do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi:

  • ·55% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw,
  • ·45% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku średnich przedsiębiorstw.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 38 501 100,00 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów pięćset jeden tysięcy sto złotych 00/100).

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej dostępne są w zapisach regulaminu konkursu (załącznik).

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: wwrpo@wzp.pl lub telefonicznie pod numerem: 91 44 11 100.

Linki