1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw / 1.5.1 Instrumenty finansowe podnoszące konkurencyjność MŚP

1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw / 1.5.1 Instrumenty finansowe podnoszące konkurencyjność MŚP

PLANOWANY data naboru wniosków od 15.09.2016 do 21.09.2016 Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 z dniem 14.09.2016 r. ogłasza nabór wniosków w trybie pozakonkursowym nr RPWP.01.05.01-IZ-00-30-001/16, ..

PLANOWANY data naboru wniosków od 15.09.2016 do 21.09.2016

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 z dniem 14.09.2016 r. ogłasza nabór wniosków w trybie pozakonkursowym nr RPWP.01.05.01-IZ-00-30-001/16, w ramach Poddziałania 1.5.1 Instrumenty finansowe podnoszące konkurencyjność MŚP.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

październik 2016

Miejsce składania wniosków

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+, osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,
w Punkcie Naboru Wniosków mieszczącym się w holu głównym Urzędu,
al. Niepodległości 34,
61-714 Poznań,

lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,
Departament Wdrażania Programu Regionalnego,
al. Niepodległości 34,
61-714 Poznań.

O przyjęciu wniosku decyduje data wpływu wniosku z wymaganą dokumentacją do jednostki.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) od 15 września 2016 r. od godziny 7.30 do 21 września 2016 r. do godziny 15.30.

Przygotowanie wniosku w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru, tj. od 14 września 2016 r.

Link do strony systemu LSI 2014+: https://lsi.wielkopolskie.pl

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie może ubiegać się Bank Gospodarstwa Krajowego działający jako podmiot wdrażający fundusz funduszy, o którym mowa w art. 2 pkt. 27 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Instrumenty finansowe podnoszące konkurencyjność MŚP

Kryteria wyboru projektów

Kryteria Wyboru Projektów (DOC 592 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% – wydatków kwalifikowalnych projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota alokacji UE na instrumenty finansowe: 120 000 000 euro, tj. 521 232 000 PLN (według kursu euro = 4,3436 zł)

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

nie dotyczy

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 522 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

nie dotyczy

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

nie dotyczy

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować mailowo na adres:
alina.wojciechowska@umww.pl

lub telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 99

bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu
al. Niepodległości 34,
61-714 Poznań,
tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93.

Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl(menu "Kontakt"), lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.

Linki

Link do ogłoszenia na stronie Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym 2014-2020: http://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/142