1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług / 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP (1)

1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług / 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 26.11.2018 do 10.12.2018 KOMUNIKAT Uwaga. W ramach przedmiotowego konkursu Instytucja Zarządzająca RPO wprowadziła elektroniczną formę komunikacji z wnioskodawcami tj. pisma od Instytucji Zarządzającej będą wysyłane do wnioskodawców za pośrednictwem skrzyn..

PLANOWANY data naboru wniosków od 26.11.2018 do 10.12.2018

KOMUNIKAT

Uwaga. W ramach przedmiotowego konkursu Instytucja Zarządzająca RPO wprowadziła elektroniczną formę komunikacji z wnioskodawcami tj. pisma od Instytucji Zarządzającej będą wysyłane do wnioskodawców za pośrednictwem skrzynki elektronicznej[1]. Powyższe ma na celu usprawnienie i przyspieszenie procesu weryfikacji wniosków o dofinansowanie.

W związku z powyższym każdy wnioskodawca jest zobowiązany do stałego (do momentu rozstrzygnięcia konkursu) śledzenia skrzynki pocztowej [2] wskazanej w sekcji A.1 lub A.2 (jeśli wypełniono sekcję A.2.) formularza wniosku preselekcyjnego/wniosku o dofinansowanie. Na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej może zostać wysłana korespondencja dotycząca konieczności uzupełnienia/poprawienia wniosku.

Należy pamiętać o wpisaniu we wniosku aktualnych i prawidłowych adresów e-mail. Należy zwrócić uwagę, że w przypadku elektronicznej formy komunikacji decydująca jest data wysłania wezwania przez IZ RPO, a nie data doręczenia wezwania.

Szczegółowe zasady dotyczące stosowanej w ramach konkursu formy komunikacji zostały wskazane w podrozdziale 6.1. Regulaminu konkursu.

[1] Powyższe nie dotyczy pism i wniosków składanych przez Wnioskodawców do Instytucji Zarządzającej RPO, w stosunku do których obowiązuje forma papierowa.

[2] IZ RPO prosi o stałe monitorowanie wszystkich folderów skrzynki elektronicznej wskazanej w sekcji A.1. lub A.2 wniosku (w tym również folderu SPAM/elementów usuniętych itp.) w celu uniknięcia ewentualnego nieodebrania pisma z IZ RPO.

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza konkurs w ramach Działania 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałania 1.6.2. Dotacje dla innowacyjnych MŚP, Schemat 1: Rozwój sektora MŚP poprzez wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach produkcyjnych – pomoc zwrotna (konkurs Nr RPKP.01.06.02-IZ.00-04-238/18)

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

czerwiec 2019r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Punkt Informacyjno-Podawczy, Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń (parter).

Sposób składania wniosków

Wnioski preselekcyjne należy złożyć z zastosowaniem wzoru wniosku preselekcyjnego stanowiącego załącznik do Regulaminu konkursu. Wniosek preselekcyjny wraz z pismem przewodnim należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w terminie naboru, w 1 egzemplarzu, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Regulaminu konkursu.

Właściwy formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (dalej: GWD)[1] dostępnym na stronie internetowej: https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/.

Następnie należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, w terminie wskazanym w piśmie Departamentu Wdrażania EFRR.

Dokumentację projektową należy złożyć w 2 egzemplarzach, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Regulaminu konkursu (PDF 747 KB). Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu zostały szczegółowo opisane w rozdziale 4 Regulaminu konkursu. (PDF 747 KB)

[1] W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków o Dofinansowanie, uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: 56 62 18 316.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wniosek preselekcyjny/wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj. mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo [1].

Wnioskodawca musi prowadzić działalność gospodarczą na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego lub oświadczyć we wniosku preselekcyjnym/wniosku o dofinansowanie projektu, iż w przypadku otrzymania dofinansowania będzie ją prowadził na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego na moment podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

[1] Zgodnie z definicją określoną w Załączniku 1 do rozporządzenia KE nr 651/2014.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano następujące typy projektów:

1. Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z dywersyfikacją działalności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnych (nowych/ znacząco ulepszonych) rozwiązań produktowych, z wyłączeniem usług.

2. Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z zasadniczą zmianą dotyczącą istniejącego procesu produkcyjnego, z wyłączeniem procesu świadczenia usług.

W ramach poddziałania dofinansowanie inwestycji jest udzielane w formie pomocy zwrotnej, o której mowa w art. 67 i nast. Rozporządzenia nr 1303/2013, tj. udzielone w formie dotacji podlegającej zwrotowi w przypadku zaistnienia warunków określonych w umowie o dofinansowanie projektu [1].

[1] Patrz opis kryterium wyboru projektów C.1.2

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu (ZIP 67 KB).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien być zgodny z wymogami właściwych programów pomocowych wskazanych w rozdziale 2 pkt 3 Regulaminu konkursu.

Maksymalna wartość dofinansowania nie może przekroczyć kwoty 500 000,00 zł.

Wnioskodawca jest uprawniony do złożenia jednego projektu objętego jednym wnioskiem preselekcyjnym/wnioskiem o dofinansowanie projektu w ramach przedmiotowego konkursu.

Przedsiębiorstwa powiązane w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia KE nr 651/2014 [1] mogą złożyć maksymalnie jeden wniosek preselekcyjny/wniosek o dofinansowanie projektu.

Powyższe oznacza, że wnioskodawca/przedsiębiorstwa powiązane nie może/nie mogą złożyć dwóch wniosków a złożony wniosek powinien dotyczyć wyłącznie jednego projektu [2].

[1] Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 ze zm.).

[2] Projekt, zgodnie z zapisami art. 2 pkt 18 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 z późn.zm.) to: przedsięwzięcie zmierzające do osiągnięcia założonego celu określonego wskaźnikami, z określonym początkiem i końcem realizacji, zgłoszone do objęcia albo objęte współfinansowaniem UE jednego z funduszy strukturalnych albo Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 52 929 334,00 zł [1]

[1] Wskazana w dokumentacji konkursowej wartość alokacji została przeliczona z użyciem kursu EBC EUR/PLN z przedostatniego dnia roboczego miesiąca, poprzedzającego miesiąc w którym ogłoszono nabór, tj. 4,2779 zł. Natomiast kwoty alokacji prezentowane w Harmonogramie naboru wniosków o dofinansowanie projektu dla RPO WK-P 2014-2020 na 2018 rok, były kwotami orientacyjnymi, przeliczonymi z użyciem kursu EUR/PLN 1€ = 4,2432 zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 747 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 591 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w rozdziale 7 Regulaminu konkursu (PDF 747 KB).

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy punktów informacyjnych czynnych w godzinach: poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30.

Pytania można zgłaszać również przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: http://mojregion.eu/index.php/rpo/formularz-zglaszania-pytan.

Linki

Link do ogłoszenia o konkursie wraz z załącznikami