1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej / 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w konurbacji śląsko-dąbrowskiej

1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej / 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w konurbacji śląsko-dąbrowskiej

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.05.2018 do 27.07.2018 Informacja o naborze Informacje o naborze Termin rozstrzygnięcia konkursu styczeń 2019 Miejsce składania wniosków Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19 40-035 K..

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.05.2018 do 27.07.2018

Informacja o naborze

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

styczeń 2019

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

ul. Plebiscytowa 19

40-035 Katowice

Sposób składania wniosków

w formie papierowej, w kancelarii Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice, w godzinach 7.30 – 15.30.

lub

poprzez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • przedsiębiorcy (forma prawna – kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 124),
  • jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne (forma prawna – kod 403, kod 429, kod 430, kod 431),
  • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami (forma prawna – kod 115),
  • spółdzielnie mieszkaniowe (forma prawna – kod 140).

z obszaru Województwa Śląskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, dotyczących efektywnej dystrybucji ciepła i chłodu w województwie śląskim.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów w ramach konkursu określone są w obowiązującym załączniku nr 3 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, i stanowią załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu jest ustalany zgodnie z przepisami pomocy publicznej, nie więcej niż 85%, z uwzględnieniem Metodyki wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków UE dla Poddziałania 1.7.2. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w województwie śląskim, stanowiącej załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

100 MLN PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

wzór wniosku o dofinansowanie (DOC 1 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie

wzór umowy o dofinansowanie (RTF 676 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Zgodnie z Regulaminem konkursu

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące procedury wyboru projektów oraz składania wniosków o dofinansowanie można przesyłać na adres fundusze.europejskie@wfosigw.katowice.pl

Linki

Ogłoszenie o konkursie