1. Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza, mikroprojekty programu Polska-Słowacja

1. Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza, mikroprojekty programu Polska-Słowacja

AKTUALNY data naboru wniosków od 30.06.2016 do 14.09.2016 Rozpoczęcie pierwszych naborów mikroprojektów w projektach parasolowych realizowanych przez Związek Euroregion „Tatry”. Szczegółowe informacje dotyczące terminów i warunków naborów są dostępne na stronie Euroregionu Tatry. Informacje..

AKTUALNY data naboru wniosków od 30.06.2016 do 14.09.2016

Rozpoczęcie pierwszych naborów mikroprojektów w projektach parasolowych realizowanych przez Związek Euroregion „Tatry”. Szczegółowe informacje dotyczące terminów i warunków naborów są dostępne na stronie Euroregionu Tatry.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

grudzień 2016

Miejsce składania wniosków

Dla polskich wnioskodawców: Związek Euroregion „Tatry”, 34-400 Nowy Targ, ul. Sobieskiego 2, tel. 18 266 99 81

Sposób składania wniosków

Wnioski składane są w postaci elektronicznej przez aplikację on-line oraz w wersji papierowej, którą należy dostarczyć listem poleconym, kurierem lub osobiście do siedziby Euroregionu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • organy administracji rządowej i samorządowej, ich związki i stowarzyszenia,
  • jednostki ustanowione przez państwo lub samorząd w celu zapewnienia usług publicznych,
  • instytucje systemu oświaty i szkoły wyższe,
  • organizacje pozarządowe non-profit,
  • Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej,
  • kościoły i związki wyznaniowe.

Szczegółowe informacje na temat kwalifikujących się mikrobeneficjentów dostępne są na stronie Euroregionu Tatry.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W 1. osi priorytetowej współfinansowane będą mikroprojekty dotyczące m.in. modernizacji i ochrony obiektów dziedzictwa, wspólnej promocji dziedzictwa, współpracy instytucji zajmujących się ochroną i rozwojem dziedzictwa, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Wszystkie działania muszą mieć charakter transgraniczny. Nie ma możliwości dofinansowania mikroprojektów mających na celu stworzenie lub polepszenie bazy hotelowo-gastronomicznej oraz infrastruktury, której głównym przeznaczeniem jest prowadzenie działalności gospodarczej lub społeczno-edukacyjnej, np. hoteli, pensjonatów, schronisk, restauracji, zaplecza gastronomicznego, boisk, hal sportowych stanowiących część placówek oświatowych, domów kultury.

Kryteria wyboru projektów

Wnioski będą podlegały ocenie:

  • formalnej i kwalifikowalności
  • technicznej (w przypadku mikroprojektów z elementami infrastruktury lub IT)
  • merytorycznej

W trakcie oceny będzie brana pod uwagę gotowość danego mikroprojektu do realizacji (w tym gotowość inwestycji pod względem formalnym i prawnym), udowodniony transgraniczny charakter realizowanych działań oraz spełnienie warunków ustalonych dla naboru. Szczegółowe kryteria oceny znajdują się w Poradniku mikrobeneficjentów.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Dla mikroprojektów wspólnych – 100 tys. euro, dla mikroprojektów indywidualnych – 50 tys. euro.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

W 1. osi priorytetowej – 2,4 mln euro, w tym dla Związku Euroregion „Tatry” – 1 450 609,27 euro.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Przy składaniu wniosków o dofinansowanie mikroprojektów obowiązują zasady opublikowane na stronie Euroregionu Tatry.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Przy składaniu wniosków o dofinansowanie mikroprojektów obowiązują zasady opublikowane na stronie Euroregionu Tatry.

Wzór umowy o dofinansowanie

Przy składaniu wniosków o dofinansowanie mikroprojektów obowiązują zasady opublikowane na stronie Euroregionu Tatry.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza przysługująca Partnerowi Wiodącemu/Wnioskodawcy opisana została w Poradniku mikrobeneficjentów, dostępnym w ramach pakietu aplikacyjnego na stronie Euroregionu Tatry.

Linki

Treść ogłoszenia o naborze oraz dokumenty obowiązujące dla naboru, zamieszczone są na stronie Euroregionu Tatry.