1. Promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego (Polska-Białoruś-Ukraina)

1. Promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego (Polska-Białoruś-Ukraina)

AKTUALNY data naboru wniosków od 11.10.2016 do 31.12.2016 Od 11 października do 31 grudnia 2016 r. trwa pierwszy etap naboru projektów do dofinansowania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina Koncepcje projektowe należy składać do Wspólnego Sekretariatu Technicz..

AKTUALNY data naboru wniosków od 11.10.2016 do 31.12.2016

Od 11 października do 31 grudnia 2016 r. trwa pierwszy etap naboru projektów do dofinansowania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina

Koncepcje projektowe należy składać do Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

wrzesień 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

Centrum Projektów Europejskich

ul. Domaniewska 39a

02-672 Warszawa

Sposób składania wniosków

Koncepcje projektowe należy przygotować w języku angielskim wyłącznie przy użyciu aplikacji, którą można pobrać ze strony Programu.

Po przygotowaniu koncepcji należy zapisać ją na nośnik danych oraz wydrukować wersję papierową. Obydwie wersje (papierową i elektroniczną) należy dostarczyć do siedziby Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Warszawie najpóźniej do 31 grudnia 2016 r.

Wiążące są data i godzina wpływu dokumentów do WST:

 • w przypadku przesyłki pocztowej decyduje data stempla pocztowego;
 • w przypadku dostarczenia osobistego lub za pośrednictwem kuriera przesyłkę należy dostarczyć najpóźniej do 30 grudnia 2016 r. do godz. 15:00.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • organy administracji rządowej i samorządowej, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki ustanowione przez państwo lub samorząd w celu zapewnienia usług publicznych,
 • organizacje pozarządowe,
 • Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej.

Lista wnioskodawców kwalifikujących się do uzyskania dofinansowania w ramach programu zamieszczona jest w Podręczniku Programowym Część I – Aplikant, dostępnym na stronie Programu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Priorytet 1. Promocja kultury lokalnej i historii

Proponowane indykatywne przedsięwzięcia w ramach priorytetu:

 • Wspólne inicjatywy i wydarzenia dotyczące promocji, rozwoju i zachowania kultury lokalnej i historii;
 • Wspólne projekty mające na celu wsparcie, promocję i zachowanie tradycyjnego rzemiosła, rękodzieła i umiejętności;
 • Wspólne projekty promujące walory turystyczne;
 • Wspólne projekty dotyczące przygotowania i realizacji inwestycji w infrastrukturę turystyczną i usługi zwiększające użytkowanie dziedzictwa kulturowego w turystyce (np. trasy rowerowe, ścieżki edukacyjne, itp.), włączając uzupełniającą infrastrukturę turystyczną, służącą korzystaniu z dziedzictwa kulturowego (np. stojaki na rowery, oznakowanie, infrastruktura dla osób ze specjalnymi potrzebami, itp.);
 • Wspólne tworzenie produktów turystycznych, z poszanowaniem konieczności ochrony dziedzictwa kulturowego;
 • Stymulowanie współpracy międzyinstytucjonalnej w zakresie dziedzictwa historycznego i kulturowego (wymiana dobrych praktyk, wspólne szkolenia i inne działania powiązane);
 • Konserwacja, zachowanie i adaptacja lub rozwijanie dziedzictwa kulturowego do celów turystycznych oraz społecznych, kulturalnych, edukacyjnych i innych celów społeczności lokalnych;
 • Wspólne inicjatywy mające na celu poprawę obiektów funkcjonujących w sferze kultury;
 • Wspólne szkolenia i wymiany personelu mające na celu poprawę umiejętności w zakresie zarządzania dziedzictwem kulturowym, rozwoju wspólnych produktów i usług turystycznych, marketingu zasobów dziedzictwa z obszaru Programu i innych umiejętności powiązanych.

Priorytet 2. Promocja i zachowanie dziedzictwa naturalnego

Proponowane indykatywne przedsięwzięcia w ramach priorytetu:

 • Wspólne inicjatywy i wydarzenia dotyczące promocji i zachowania dziedzictwa naturalnego;
 • Wspólne tworzenie produktów turystycznych odnoszących się do ochrony dziedzictwa naturalnego;
 • Wspólny rozwój umiejętności i współpracy pomiędzy władzami lokalnymi i regionalnymi w zakresie zarządzania zasobami naturalnymi;
 • Wspólny rozwój strategii transgranicznych służących zachowaniu i wykorzystywaniu miejsc i obszarów dziedzictwa naturalnego oraz krajobrazu;
 • Stymulowanie współpracy pomiędzy instytucjami w dziedzinie ochrony dziedzictwa naturalnego (wymiana dobrych praktyk, wspólne szkolenia);
 • Wspólne inwestycje w infrastrukturę środowiskową, w szczególności zarządzanie ściekami i wodą, w celu zachowania dziedzictwa naturalnego;
 • Konserwacja, zachowanie i adaptacja lub rozwój dziedzictwa do celów turystycznych oraz społecznych, kulturalnych, edukacyjnych i innych celów społeczności lokalnych;
 • Wspólne szkolenia i wymiany personelu mające na celu poprawę umiejętności w zakresie zarządzania dziedzictwem naturalnym, rozwoju wspólnych produktów i usług turystycznych, marketingu zasobów dziedzictwa z obszaru Programu i innych umiejętności powiązanych;
 • Budowa, przebudowa lub modernizacja infrastruktury służąca zwiększeniu wykorzystania dziedzictwa naturalnego na rzecz turystyki (np. trasy rowerowe, szlaki terenowe, itp.), włączając uzupełniającą infrastrukturę turystyczną w celu ułatwienia korzystania z dziedzictwa naturalnego (np. stojaki rowerowe, oznakowanie, infrastruktura dla osób ze specjalnymi potrzebami, itp.).

Wszystkie działania muszą mieć charakter transgraniczny.

Kryteria wyboru projektów

Wnioski złożone w ramach naboru będą podlegały ocenie:

 • administracyjnej i kwalifikowalności
 • strategicznej i technicznej.

W trakcie oceny będą brane pod uwagę: powiązanie projektu z celami programu i celem tematycznym, udowodniony transgraniczny charakter działań, spełnienie co najmniej 3 kryteriów współpracy transgranicznej (wspólne przygotowanie, wspólna realizacja, wspólne finansowanie, wspólny personel).

Szczegółowe kryteria oceny zostały opisane w Podręczniku Programowym Część I – Aplikant.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

2,5 mln euro

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

ok. 13,53 mln euro EFRR i EIS

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Ogłoszenie o naborze na stronie Programu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Aplikacja off-line

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie będzie dostępny na stronie programu w późniejszym terminie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Partner Wiodący projektu, reprezentujący partnerstwo w ramach projektu, ma prawo do złożenia skargi, jeśli w jego opinii ocena projektu nie była zgodna z procedurami oceny zawartymi w dokumentach dotyczących naboru projektu. Procedura skargowa jest opisana w Podręczniku Programowym Część I – Aplikant.

Pytania i odpowiedzi

Beneficjenci będą mogli uzyskać pisemną odpowiedź na wątpliwości związane z wymogami tego naboru wniosków pisząc na adres e-mail pbu@pbu2020.eu.

Eksperci Programu będą udzielać odpowiedzi przynajmniej raz w tygodniu. Wspólny Sekretariat Techniczny będzie również umożliwiał konsultacje indywidualne z aplikantami na temat partnerstwa oraz pomysłu na projekt.

Linki

www.pbu2020.eu