1. Wzmocnienie aktywności międzynarodowej oraz zdolności innowacyjnej sektorów niebieskiej i zielonej gospodarki Południowego Bałtyku, Interreg Południowy Bałtyk

1. Wzmocnienie aktywności międzynarodowej oraz zdolności innowacyjnej sektorów niebieskiej i zielonej gospodarki Południowego Bałtyku, Interreg Południowy Bałtyk

AKTUALNY data naboru wniosków od 02.11.2020 do 16.12.2020 Wspólny Sekretariat Programu Interreg Południowy Bałtyk ogłosił 2.11.2020 roku tzw. mini-nabór wniosków dla trwających projektów. Informacje o naborze Termin rozstrzygnięcia konkursu I kwartał 2021 Miejsce składania wn..

AKTUALNY data naboru wniosków od 02.11.2020 do 16.12.2020

Wspólny Sekretariat Programu Interreg Południowy Bałtyk ogłosił 2.11.2020 roku tzw. mini-nabór wniosków dla trwających projektów.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

I kwartał 2021

Miejsce składania wniosków

Wspólny Sekretariat Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020
Al. Grunwaldzka 186 (Garnizon)
80-266 Gdańsk

Sposób składania wniosków

Elektronicznie – za pomocą systemu SL2014. Szczegółowe informacje na ten temat są podane w ogłoszeniu o naborze.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Partner wiodący składa w imieniu całego partnerstwa wniosek o przedłużenie okresu realizacji projektu, w formie Formularza zmian. Szczegółowe wymogi, kto może być partnerem wiodącym zawarte są w rozdziale III pkt 2.1 Podręcznika Programu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie mogą otrzymać projekty, które wydłużą okres realizacji działań oraz poszerzą ich zakres i przyczynią się do zniwelowania negatywnych skutków pandemii COVID-19. Dodatkowe działania muszą być spójne z logiką interwencji projektu. Wydłużenie okresu realizacji projektu powinno przyczynić się do realizacji min. jednego z celów:

1. Poszerzenie zakresu projektu, aby stworzyć wartość dodaną.
Typy możliwych działań nie są ograniczone i zależą od potrzeb określonych przez partnerów projektu. Propozycje działań projektowych mogą skupiać się na działaniach takich jak m.in.:

 • wzrost wartości docelowych wskaźników projektu odpowiednich dla grupy docelowej (np. wzrost liczby dostarczonych usług transgranicznych);
 • rozszerzenie działań projektowych na inne kraje lub regiony (nieuwzględnione w pierwotnym wniosku o dofinansowanie) – mogą być dodani dodatkowi partnerzy;
 • dodatkowe działania upowszechniające;
 • działania ukierunkowane na poprawę trwałości projektu;
 • działania w zakresie kapitalizacji działań, tworzenie synergii między projektami.

2. Niwelowanie negatywnych skutków pandemii COVID-19 na obszarze wsparcia:

 • wdrożenie działań przyczyniających się do adaptacji do zmian spowodowanych przez COVID-19 na obszarze programu oraz w dziedzinie realizacji projektu.

3. Niwelowanie negatywnych skutków COVID-19 we wdrażanym projekcie:

 • poniesienie wydatków związanych z realizacją działań projektowych, które były zaplanowane, lecz zostały anulowane w związku z sytuacją pandemii COVID-19;
 • zmiany w działaniach projektowych związane z pandemią COVID-19;
 • wdrożenie nowych działań zastępujących zadania, które zostały odwołane z powodu COVID-19;
 • adaptacja działań projektowych do sytuacji pandemii COVID-19 np. zaplanowanie wydatków związanych ze spotkaniami online, które nie były wcześniej planowane;
 • zapewnienie odpowiedniego zarządzania finansowego, gdy projekt jest przedłużony ze względu na pandemię COVID-19 i dodatkowe koszty (np. koszty Kontroli I-ego Stopnia I kosztów personelu na wydłużony czas realizacji projektu), jeżeli nie mogą zostać sfinansowane w ramach pierwotnie planowanego budżetu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria formalne:

 • dostarczenie kompletu dokumentów we właściwym formacie i w określonym czasie;
 • wypełnienie minimalnych wymagań dotyczących partnerstwa,
 • kryteriów kwalifikowalności nowych partnerów, poziomu dofinansowania oraz harmonogramu planowanych działań.

Kryteria merytoryczne/jakościowe:

 • kontekst wydłużenia okresu realizacji projektu (skuteczność proponowanych działań, spójność z celami projektu, logika harmonogramu projektu);
 • charakter współpracy;
 • wartość dodana wynikająca z wydłużenia projektu;
 • stosunek nakład – rezultat (efekty projektu wynikające z dodatkowych środków w ramach budżetu).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania określany jest osobno dla każdego partnera w projekcie i zależny jest od kraju pochodzenia partnera.

Dla partnerów z Niemiec, Polski i Litwy – maksymalnie 85% wydatków kwalifikowalnych
Dla partnerów z Danii, Szwecji i państw trzecich – maksymalnie 75% wydatków kwalifikowalnych

Brak maksymalnej kwoty dofinansowania projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Ok. 1,14 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Zasady dotyczące naboru są dostępne w ogłoszeniu o naborze zamieszczonym na stronie programu.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Zamiast wniosku o dofinansowanie, wnioskodawca składa wniosek o zmiany w projekcie wraz z formularzem aplikacyjnym dla mini-naboru, formularzem budżetu dla mini-naboru oraz odpowiednimi załącznikami w formie skanu.

Lista i wzory dokumentów są dostępne w ogłoszeniu o naborze zamieszczonym na stronie programu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie jest dostępny na stronie programu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura skargowa jest określona w rozdziale V pkt 5 Podręcznika Programu.

Wzór formularza skargowego znajduje się w pakiecie dokumentów opublikowanych w ogłoszeniu o naborze.